SOMI Nieuwsbrief - 22 februari 2023

Dit is de nieuwsbrief voor februari 2023 van Stichting Onderzoek Marktinformatie aan haar relaties, inclusief de deelnemers aan haar acties, sympathisanten, media professionals en app-gebruikers. 

De verklaring van SOMI over de positie van de exclusieve belangenbehartiger

In de tweede fase van de collectieve claim tegen Tiktok zal één van de drie stichtingen die claims hebben ingediend, worden geselecteerd als exclusieve belangenbehartiger. In de beslissing van 9 november 2022 heeft de rechtbank van Amsterdam SOMI, Stichting Take Back Your Privacy en Stichting Massaschade & Consument de gelegenheid gegeven hun argumenten in te dienen die de benoeming de exclusieve belangenbehartiger rechtvaardigen.

Ook heeft de rechtbank de stichtingen verzocht de financieringsovereenkomst voor de claimfinanciering openbaar te maken. De overeenkomst hoeft niet aan de andere partij te worden verstrekt, maar alleen aan de rechtbank. TikTok heeft echter bezwaar gemaakt tegen dit besluit en verzocht de financieringsovereenkomsten van alle drie de stichtingen te mogen onderzoeken. SOMI is bereid de voorwaarden voor de financiering bekend te maken, maar Take Back Your Privacy en Massaschade & Consument zijn hiertoe niet bereid. De rechtbank zal nu aan het einde van de mondelinge behandeling beslissen of TikTok toegang moet krijgen tot deze documenten.

In haar dagvaarding legde SOMI over haar financiering uit dat het aanvankelijk algemene leningen ontving van haar bestuurders om de kosten van al haar activiteiten te dekken. Vervolgens heeft het bestuur besloten deze leningen om te zetten in een algemene schenking ter ondersteuning van de algemene doelstellingen van de stichting. Tot vandaag is SOMI 2,5 jaar bezig geweest met de strijd tegen de wetsovertredingen door TikTok. De donaties van haar bestuurders zullen er nu voor zorgen dat we de belangen van de slachtoffers volledig onafhankelijk kunnen behartigen los van eventuele commerciële belangen van buitenaf.

Inhoudingspercentages op schadevergoeding

Take Back Your Privacy is met haar claimfinancier overeengekomen dat zij 22% tot 25% van de vergoeding ontvangt. Dat betekent dat van het totale bedrag van €2 miljard dat in de rechtbank wordt geclaimd, tot € 500.000.000 rechtstreeks naar haar financier zal gaan. Massaschade & Consument heeft tevens ingestemd met het ontvangen van: 

  • - 25% van de vergoeding tot maximaal € 100,
  • - 20% van € 100,01 tot € 200,
  • - 17,5% van € 200,01 tot € 300,
  • - 15% van € 300,01 tot € 400, en
  • - 12,5% over de vergoeding boven € 400,01.

In dit geval mag de financier op maximaal € 750.000.000 rekenen.

Ter vergelijking: SOMI verzoekt de rechtbank slechts 2% in te houden van de totale te ontvangen vergoeding ten behoeve van haar (toekomstige) collectieve belangenbehartiging. Dit brengt de ingehouden vergoeding op ongeveer € 28.000.000. SOMI is niet verplicht dit bedrag door te berekenen aan derden. Indien SOMI een dergelijke vergoeding zou ontvangen, zal deze volledig worden aangewend ten behoeve van de consumenten die zij vertegenwoordigt. Dat past binnen de statutaire doelstellingen van de stichting.

De belangrijke vraag is of het passend is dat stichtingen zonder winstoogmerk vergoedingen aan vooraanstaande durfkapitalisten in mindering brengen op de schadevergoeding. Die zou toch eerst ene vooral moeten toekomen aan de gedupeerden.  Dit is zeker het geval wanneer dergelijke vergoedingen – van € 500 miljoen tot € 750 miljoen – op geen enkele manier verband houden met het verrichte werk of eventuele kosten die kunnen worden gemaakt in dergelijke collectieve acties. Dergelijke onoorbare winsten weerspiegelen volgens SOMI het gebrek aan behoorlijke concurrentie of erger nog een gebrek aan een correcte belangenbehartiging. SOMI zet zich in voor de bescherming van de grondrechten van Nederlandse (en Europese) burgers die gebruik maken van online diensten. Daarom is ons belangrijkste doel niet om de investering terug te betalen aan commerciële risicofondsen, maar om gerechtigheid te zoeken voor degenen die schade hebben geleden.

----------------------------------------

Updates

Volgende stap in de TikTok massaclaimprocedure

TikTok moet uiterlijk 1 februari 2023 reageren met een verweerschrift op de ontvankelijkheid van de vorderingsgrondslagen. TikTok heeft echter om uitstel gevraagd, waarbij de rechtbank 3 weken uitstel heeft verleend tot 22 februari. Daarna wordt naar verwachting een mondelinge hoorzitting gepland.


Click hier voor meer informatie over de TikTok claim

----------------------------------------

Autoriteit Persoonsgegevens – Onderzoek naar TikTok

Pas op 27 januari 2023 hebben wij een bericht ontvangen van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de voortgang van de Ierse Data Protection Commission (DPC) met betrekking tot de klacht van SOMI tegen TikTok, ingediend in april 2021. In dit bericht geeft de DPC aan dat het zijn onderzoek heeft afgerond en dat er momenteel een ontwerpbesluit wordt voorgelegd aan de betrokken toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met artikel 60 AVG.

In onze eerdere correspondentie had de DPC SOMI laten weten dat het een onderzoek is gestart naar de naleving door TikTok van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door ontwerp, standaardvereisten en maatregelen voor leeftijdsverificatie. Dit onderzoek, dat de DPC in september 2021 startte, had ook tot taak te onderzoeken of TikTok heeft voldaan aan de transparantieverplichtingen van de AVG bij de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar. In juni 2022 is een voorontwerp van besluit aan TikTok verstrekt.

----------------------------------------

In het Nieuws

Menno Weij op RTL Z nieuws over het bezoek van de CEO van TikTok aan de Europese Commissie

Menno Weij, een lid van de raad van toezicht van SOMI, verscheen op 10 januari in RTL Z Nieuws om een recent bezoek van Shou Zi Chew, de directeur van TikTok, aan de Europese Commissie te bespreken. 


Klik hier om het te bekijken op RTLnieuws 

----------------------------------------

Over SOMI

De Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is een non-profit organisatie die is opgericht om vraagstukken van maatschappelijk belang te signaleren en te beïnvloeden.

SOMI is een erkende claimstichting op het gebied van privacy en data-autonomie en zet zich onder meer in voor de bescherming van de grondrechten van consumenten en minderjarigen die gebruik maken van diverse online diensten. Met de app die SOMI heeft ontwikkeld, willen we het eigendom en de controle over persoonlijke gegevens teruggeven aan alle mensen: Al uw gegevens. Allemaal van jou.

SOMI onderzoekt misstanden, informeert het publiek en helpt benadeelde partijen. Dit doet SOMI voor het voeren van collectieve procedures en het vorderen van schadevergoeding.

SOMI onderzoekt momenteel vermeende AVG-schendingen door Meta (Facebook) en TikTok.