arrow-left

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u onze Algemene Voorwaarden.
Lees hieronder of download het document.

Download download icon

A. Algemeen deel

A.1. Identiteit van SOMI


Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI)

Kantooradres: Mr. G. Groen van Prinstererlaan 88 A, 1181 TR Amstelveen, Nederland

PO Box: 59692, 1040 LD Amsterdam, Nederland

Tel: 085 303 26 86

E-mail: welcome@somi.nl

KVK: 66169208

A.2. Definities en interpretatie

A.2.1. Tenzij expliciet anders gedefinieerd hebben de volgende met een hoofletter aangeduide begrippen, waaronder in uitingen van of namens Aanbieder, de volgende betekenis:

Aanbieder: de Stichting Onderzoek Marktinformatie, ook genoemd SOMI;

Afnemer: de (rechts)persoon die aan Aanbieder een Opdracht geeft, aan wie Aanbieder een aanbod doet, die met Aanbieder een Overeenkomst sluit of die gebruik maakt van de Diensten of een Site.

Consument: de Afnemer die een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

Diensten: alle diensten geleverd door of namens Aanbieder, waaronder – waar van toepassing – het onderzoeken of starten van een collectieve (claim)actie, het namens de Afnemer uitoefenen van rechten ten opzichte van derden, zoals de rechten van betrokkenen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de toegang tot en het gebruik van Sites;

Gelieerde Entiteit: iedere persoon of rechtspersoon die (i) direct of indirect beslissende zeggenschap heeft over de betreffende Partij, direct of indirect onder beslissende zeggenschap staat van de betreffende Partij, of die onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met de betreffende Partij of (ii) die de betreffende Partij in eigendom heeft, die eigenaar is van de betreffende Partij of die in gemeenschappelijk eigendom is met de betreffende Partij, waarbij onder “eigendom” wordt verstaan: meer dan 50% eigendom;

Opdracht: elke opdracht aan Aanbieder om Diensten te verlenen;

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Aanbieder en Afnemer, zoals licentieovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, koopovereenkomsten en deelnameovereenkomsten voor collectieve (claim)acties en claimverhandeling, met de daarbij behorende annexen en bijlagen en de eventueel daarop nog van toepassing verklaarde additionele voorwaarden, (handels)reglementen en informatie, zoals disclaimers met betrekking tot calculators en vergelijkbaar gepersonaliseerde informatie;

Partij: waar van toepassing: Aanbieder of Afnemer;

Site: iedere door Aanbieder beheerde internetwebsite(s), online (handels)platform(en) of (mobiele) applicatie(s), waaronder www.somi.nl en de SOMI app;

Toegangsgegevens: de gebruikersnaam, het wachtwoord en eventueel het registratienummer waarmee de Afnemer toegang verkrijgt tot een afgeschermd en beveiligd gedeelte op een Site;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden en eventuele additionele voorwaarden van de Aanbieder die van toepassing zijn op enige Opdracht of Overeenkomst en/of op het gebruik van de Diensten of een Site;

A.2.2. Waar in deze Voorwaarden, een Overeenkomst of enige andere toepasselijke algemene voorwaarden van Aanbieder de begrippen “zoals”, “onder meer”, “waaronder” of vergelijkbare bewoordingen worden gebruikt, wordt daarmee niet bedoeld het overige uit te sluiten.

A.2.3. De tekst en definities van de Nederlandstalige versie van deze Voorwaarden zijn bepalend voor de uitleg van de Voorwaarden en van Overeenkomsten. Indien er sprake is van enige strijdigheid tussen de Nederlandse versie en een andere taalversie, heeft de Nederlandstalige versie voorrang. Alle (juridische) voorwaarden en concepten die in deze Voorwaarden en in Overeenkomsten worden gebruikt, worden uitgelegd naar Nederlands recht.

A.3. Toepasselijkheid en wijziging

A.3.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de Diensten en de Sites, op alle Opdrachten, op aanbiedingen en offertes van Aanbieder en op alle Overeenkomsten. Deze Voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle handelingen, nalaten daaronder begrepen, van derden die door Aanbieder worden ingeschakeld.

A.3.2. Bij afwijkingen of tegenstrijdigheid tussen bepalingen van een Overeenkomst en bepalingen van deze Voorwaarden, gaan de bepalingen in de Overeenkomst voor.

A.3.3. Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden met uitsluiting van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden. Mochten op een Overeenkomst zowel deze als andere voorwaarden van toepassing zijn, dan prevaleren de bepalingen van deze Voorwaarden in het geval van enige strijdigheid, behoudens indien het andere, specifieke algemene voorwaarden van Aanbieder betreft, in welk geval die specifieke voorwaarden voorrang hebben.

A.3.4. Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn (geweest) op enige rechtsverhouding tussen Partijen, zijn ze van rechtswege van toepassing op alle rechtsverhoudingen van latere datum.

A.3.5. Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden en eventuele andere toepasselijke algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking aan Afnemer, zoals door publicatie van de nieuwe Voorwaarden op de Sites van Aanbieder. Voor het overige zijn wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden of een Overeenkomst slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en gelden deze slechts voor de specifieke Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

A.4. Aanbod en Overeenkomst

A.4.1. Alle aanbiedingen en offertes van Aanbieder zijn vrijblijvend. Aanvaarding daarvan is slechts mogelijk binnen de daarin gestelde termijn. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen of opvolgende dienstverlening. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een aanbod van Aanbieder binden Aanbieder niet.

A.4.2. Indien Afnemer wijzigingen of aanvullingen aanbrengt in een aanbieding, offerte, uiting, document, formulier, voorstel of Overeenkomst van Aanbieder vervalt daarmee het aanbod vanwege Aanbieder, tenzij een dergelijke wijziging alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door Aanbieder wordt bekrachtigd.

A.4.3. Tussen Partijen geldt de inhoud van Opdrachten, bestellingen, verklaringen en informatie van de Afnemer zoals deze door Aanbieder zijn ontvangen als volledig bewijs, zolang geen tegenbewijs is geleverd naar oordeel van Aanbieder, dat verder geen onderbouwing behoeft. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij de Opdracht of bestelling komen voor rekening en risico van de Afnemer. Aanbieder behoudt zich het recht voor Opdrachten of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

A.5. Uitvoering dienstverlening

A.5.1. Aanbieder zal Diensten en Overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

A.5.2. Indien voor de voldoening van een verbintenis door Aanbieder een termijn of levertijd is bepaald, dan is die termijn of levertijd slechts indicatief en nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Afnemer Aanbieder derhalve overeenkomstig de wet eerst schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij aan Aanbieder een redelijke termijn te stellen om alsnog te voldoen. Overschrijding van enige termijn of levertijd geeft Afnemer niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de betreffende Overeenkomst of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

A.5.3. Aanbieder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder kennisgeving aan Afnemer. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

A.5.4. Indien door Aanbieder of door Aanbieder ingeschakelde derden in het kader van een Opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van Afnemer of een door Afnemer aangewezen locatie, draagt Afnemer kosteloos zorg voor de door de betreffende medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

A.5.5. Aanbieder is gerechtigd een Opdracht of Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en uitvoering of levering in gedeelten is toegestaan. Aanbieder is gerechtigd het aldus uitgevoerde of geleverde gedeelte afzonderlijk te factureren.

A.5.6. Afnemer is verantwoordelijk voor door Afnemer ingeschakelde adviseurs, gemachtigden of hulppersonen, en staat ervoor in dat deze zich houden aan het in een Overeenkomst of de Voorwaarden bepaalde. Het is Afnemer niet toegestaan om bepalingen in een Overeenkomst of de Voorwaarden te omzeilen of te frustreren door inschakeling van derden.

A.5.7. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Aanbieder aangeeft dat deze noodzakelijk of gewenst zijn, of waarvan de Afnemer kan begrijpen dat deze noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de Diensten of een Overeenkomst, tijdig en volledig aan Aanbieder worden verstrekt. Afnemer garandeert steeds de verstrekking van juiste, actuele en volledige gegevens aan Aanbieder. Wijziging van gegevens dient zo spoedig mogelijk elektronisch aan Aanbieder te worden doorgegeven.

A.6. Prijzen en betaling

A.6.1. Alle door Aanbieder gecommuniceerde geldbedragen, waaronder prijzen en berekeningen van vergoedingen, uitkeringen, honoraria, bonussen, additionele beloning(en) of kosten zijn, indien van toepassing, exclusief BTW en overige van toepassing zijnde belastingen en heffingen van overheidswege.

A.6.2. Onvoorziene prijsverhogingen door leveranciers van Aanbieder al dan niet met terugwerkende kracht, wijzigingen in koersverhoudingen, invoerrechten, omzetbelasting, of wettelijke loonronden geven Aanbieder het recht naar keus de dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

A.6.3. Door Afnemer gedane betalingen strekken ter voldoening van achtereenvolgens (i) verschuldigde schadeloosstellingen, boete, rente en kosten en (ii) de langst openstaande facturen.

A.6.4. Facturen dienen betaald te worden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij door Aanbieder schriftelijk anders aangegeven. Indien Afnemer na verloop van deze termijn een factuur niet heeft voldaan, is Afnemer (alsmede de eventueel overeengekomen derde-debiteur) van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling noodzakelijk is.

A.6.5. Betalingen kunnen ook direct – indien en voor zover Aanbieder daarin heeft voorzien – via een Site worden gedaan (via een betaaldienstverlener).

A.6.6. Van rechtswege worden bij niet-betaling alle door Afnemer krachtens andere facturen of uit andere hoofde aan Aanbieder verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. De vordering van Aanbieder op Afnemer is voorts onmiddellijk opeisbaar indien Afnemer van ondernemingsvorm verandert, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, overlijdt of, in geval van een vennootschap, wordt ontbonden of indien door derden op zaken, goederen, vorderingen en/of andere activa van Afnemer beslag wordt gelegd.

A.6.7. Bij verzuim van Afnemer is Aanbieder gerechtigd om uitvoering van de Diensten en nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en enige daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten. Opschorting door Aanbieder heeft geen effect op enige (betalings)verplichtingen van Afnemer, die onverkort blijven gelden.

A.6.8. Niet-betaling op de vervaldag heeft in ieder geval het vervallen van eventuele met Afnemer overeengekomen kortingen en garanties ten gevolg.

A.6.9. Betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerdelijk ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering (nog) niet compleet is.

A.6.10. Afnemer is in het geval hij in verzuim is wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Aanbieder voor de inning van haar vordering maakt. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Aanbieder onverlet.

A.6.11 Aanbieder heeft het recht om hetgeen zij en/of haar Gelieerde Entiteiten, al dan niet opeisbaar of voorwaardelijk, aan Afnemer of aan Gelieerde Entiteiten van Afnemer verschuldigd zijn, te verrekenen met hetgeen zij, al dan niet opeisbaar of voorwaardelijk, van Afnemer of van Gelieerde Entiteiten van Afnemer te vorderen hebben. Vorderingen in vreemde valuta worden verrekend tegen de koers in euro’s op de dag van verrekening/afwikkeling. Verrekening door Afnemer is niet toegestaan.

A.7. Administratie

A.7.1. De administratie van gegevens, informatie, transacties(s) of Overeenkomsten door Aanbieder ligt ten kantore van Aanbieder of een door Aanbieder daartoe aangewezen derde. Uitsluitend de administratie van Aanbieder is bepalend voor de verplichtingen van Aanbieder ten opzichte van Afnemer en aan de Afnemer Gelieerde Partijen. Een door Aanbieder aangeleverd uittreksel uit haar administratie strekt tot volledig bewijs, behoudens door Afnemer geleverd tegenbewijs.

A.7.2. Afnemer is gehouden de door of namens Aanbieder aan hem gezonden bevestigingen, afschriften, berekeningen, nota’s of andere opgaven terstond na ontvangst te controleren, en bij constatering van enige onjuistheid of onvolledigheid Aanbieder daarvan onverwijld in kennis te stellen. In dat geval is Aanbieder verplicht om eventuele fouten te (doen) herstellen. Indien Afnemer bedoelde mededelingen of opgaven niet heeft betwist binnen drie (3) maanden nadat die redelijkerwijs geacht kunnen worden Afnemer te hebben bereikt, geldt de inhoud daarvan als door Afnemer aanvaard of goedgekeurd.

A.7.3. Ten aanzien van berichten van Afnemer die op een andere wijze worden gecommuniceerd dan zoals overeengekomen, geldt dat Aanbieder daarop mag reageren op dezelfde wijze als Afnemer, ongeacht hetgeen Partijen daarover zijn overeengekomen.

A.8. Intellectuele eigendomsrechten

A.8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten - waaronder maar niet beperkt tot auteurs-, merk-, model- databankrechten en knowhow – die rusten op en verbonden zijn aan de Diensten en de Sites, komen toe aan Aanbieder en/of aan haar licentiegevers. De tussen Aanbieder en Afnemer tot stand gekomen Overeenkomst houdt uitdrukkelijk geen overdracht in van die rechten.

A.8.2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Voorwaarden en de Overeenkomst, verleent Aanbieder aan Afnemer een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de Diensten en de Sites te gebruiken.

A.8.3. Het is Afnemer niet toestaan de Diensten of de Sites of delen ervan op enigerlei wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken.

A.8.4. Indien Afnemer met de Diensten of de Sites inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Aanbieder en/of derden, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Afnemer vrijwaart Aanbieder tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Aanbieder. Indien sprake is van (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Aanbieder en/of derden, dan is Aanbieder gerechtigd (onder meer) de levering van Diensten aan Afnemer op te schorten of te beëindigen.

A.8.5. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merkrechten, handelsnamen, andere rechten van intellectuele eigendom of vergelijkbare aanduidingen op of in de Diensten of de Sites te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken.

A.8.6. Het is Afnemer niet toegestaan de Diensten of de Sites zonder toestemming van Aanbieder te gebruiken, anders dan voor het tussen Aanbieder en Afnemer in de Overeenkomst overeengekomen of geïmpliceerde gebruik. De Diensten en de Sites mogen door Afnemer niet aan derden beschikbaar worden gesteld of worden verhuurd zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

A.8.7. Aanbieder heeft het recht de door de uitvoering van de Diensten of een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

A.9. Klachten

A.9.1. Klachten over de Diensten van Aanbieder dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking langs elektronische weg of per telefoon te worden gemeld. Afnemer is verplicht, na het constateren van een storing of gebrekkigheid, al datgene te doen en na te laten wat redelijkerwijs mogelijk is ter voorkoming van schade. Afnemer zal desgevraagd alle medewerking verlenen die nodig is voor de inspectie en het oplossen van de klacht, onder meer door Aanbieder in de gelegenheid te stellen onderzoek te doen naar de omstandigheden van het gebruik van de Diensten en de factoren die daarmee verband houden.

A.9.2. Indien Afnemer op juiste wijze en tijdig een klacht indient, zal Aanbieder zich inspannen om de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien mogelijk zal Aanbieder communiceren wanneer een klacht is verholpen.

A.9.3. Mocht een klacht geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan het niet naleven van een Overeenkomst of de Voorwaarden door Afnemer, dan kan Aanbieder alle kosten met betrekking tot een dergelijke klacht aan Afnemer in rekening brengen.

A.10. Garanties

A.10.1 Aanbieder staat er jegens Afnemer en aan Afnemer Gelieerde Entiteiten niet voor in dat (en is in dat verband niet aansprakelijk voor schade):

 • A.10.1.1. Door of namens Aanbieder aan de Afnemer afgegeven inschattingen, berekeningen of verwachtingen juist zijn;
 • A.10.1.2. De door Aanbieder verleende Diensten een bepaald resultaat zullen opleveren;
 • A.10.1.3. Door Afnemer via een Site verrichte (rechts)handelingen of gedane verklaringen, correct of tijdig zullen worden uitgevoerd;
 • A.10.1.4. Sites beschikbaar zullen zijn en naar behoren zullen functioneren; of
 • A.10.1.5. Informatie op de Sites juist en actueel is.

A.11. Aansprakelijkheid

A.11.1. Aanbieder is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder in ieder geval begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, waardevermindering, vertragingsschade, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de Afnemer.

A.11.2. Aanbieder is voorts niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van:

 • A.11.2.1. Verlies of beschadiging van data;
 • A.11.2.2. Het niet opvolgen door Afnemer van voorschriften of aanwijzingen van Aanbieder; of
 • A.11.2.3. Het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Afnemer en derden.
 • A.11.2.4 De inwinning en verwerking en onderzoek van(wege) (het gebruik van) informatie of persoonsgegevens van Afnemer, dan wel in verband met de opslag van die informatie of gegevens, dan wel in verband met informatie of persoonsgegevens vanwege Afnemer die Aanbieder aan Afnemer laat zien zowel voor wat betreft de inhoud als de bron;
 • A.11.2.5 Datalekken of (pogingen tot) diefstal van informatie of persoonsgegevens van Afnemer;
 • A.11.2.6 Of eventuele overige gevolgen in verband met de inwinning, verwerking en opslag van informatie of persoonsgegevens van Afnemer.

A.11.3. Aansprakelijkheid van Aanbieder uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting ontstaat slechts indien Aanbieder onverwijld en deugdelijk in gebreke is gesteld door Afnemer, en daarbij een redelijke termijn heeft gekregen ter herstel van de tekortkoming van tenminste dertig dagen, en Aanbieder ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

A.11.4. De aansprakelijkheid van Aanbieder gaat nimmer verder dan vergoeding van een bedrag ter hoogte van het bedrag dat door de verzekeraar van Aanbieder voor het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd, dan wel, indien de verzekeraar in het geheel niet uitkeert, maximaal de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht of de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Aanbieder zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op schadevergoeding of compensatie.

A.11.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aanbieder meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Aanbieder vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

A.11.6. Aanbieder zal door of vanwege Afnemer niet aansprakelijk worden gesteld indien Afnemer de mogelijkheid heeft voor de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

A.11.7. De aansprakelijkheid van Aanbieder voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Aanbieder zelf (“eigen handelen”) en/of haar bedrijfsleiding wordt op geen enkele wijze uitgesloten of beperkt.

A.11.8. Voorgaande aansprakelijkheidsuitsluitingen en –beperkingen gelden onverkort voor aan de Aanbieder Gelieerde Entiteiten en voor de bestuurders, directie en werknemers van Aanbieder en aan Aanbieder Gelieerde Entiteiten, welke entiteiten en personen rechtstreeks beroep kunnen doen op deze bepalingen.

A.11.9. Voor zover Aanbieder schade zou lijden ten gevolge van een tekortkoming door de contractspartijen van Afnemer, zal Afnemer in overleg met Aanbieder alles doen en nalaten dat nodig is om deze schade vergoed te krijgen.

A.12 Indemnification

A.12.1. Afnemer vrijwaart Aanbieder, aan Aanbieder Gelieerde Entiteiten en de bestuurders, directie en werknemers van Aanbieder en aan Aanbieder Gelieerde Entiteiten (welke entiteiten en personen rechtstreeks beroep kunnen doen op deze bepaling) voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de Diensten door Afnemer. Indien Aanbieder of de andere genoemde personen uit dien hoofde door derden mochten worden aangesproken, is Afnemer gehouden hen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat in dat geval mag worden verwacht om rechtsvorderingen of schade ten nadele van Aanbieder of de andere genoemde personen te vermijden althans te verminderen.

A.12.2. Mocht Afnemer (geheel, gedeeltelijk of tijdelijk) in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen in verband met zijn verplichtingen vanwege het voorgaande artikellid dan is Aanbieder naar eigen inzicht zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan, eventueel namens en voor rekening en risico van Afnemer. Alle kosten en schade aan de zijde van Aanbieder en/of de andere genoemde personen daardoor ontstaan, komen alsdan voor rekening en risico van Afnemer.

A.12.3. Aanbieder schakelt voor een deel van haar werkzaamheden en uitvoering van de Diensten derde partijen in, waaronder voor compliance- en monitoring, betaaldiensten en gegevensopslagdiensten. Voorgaande vrijwaringsverplichtingen gelden ook voor deze derde partijen.

A.13. Ontbinding en schadevergoeding

A.13.1. Aanbieder kan de Overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst opschorten:

 • A.13.1.1. Indien het faillissement of surséance van betaling van Afnemer is aangevraagd of uitgesproken of indien Afnemer door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over (een substantieel deel van) zijn vermogen verliest;
 • A.13.1.2. Bij (aankondiging van) opheffing, beëindiging, ontbinding, fusie, splitsing of overdracht van (een substantieel deel van) de onderneming of rechtspersoon van Afnemer;
 • A.13.1.3. In geval van enige vorm van (potentiële) fraude of schending van wettelijke verplichtingen, waaronder (mogelijk) bedrog, misleiding, opzettelijke benadeling of (in vorm of uitwerking) daarmee vergelijkbare handelingen door, namens of vanwege Afnemer, of indirect door of ten behoeve van derde partijen;
 • A.13.1.4. In het geval van gehele of gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming door Afnemer van verplichtingen jegens Aanbieder. Voor zover Afnemer niet reeds dadelijk in verzuim is, kan Aanbieder de Overeenkomst eerst ontbinden nadat Afnemer een redelijke termijn voor nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft;
 • A.13.1.5. Bij zodanige wijziging van wet- of regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Aanbieder kan worden verlangd.

A.13.2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst zal Afnemer aan Aanbieder de schade vergoeden die Aanbieder door de ontbinding ondervindt, waaronder de kosten van ongedaanmaking.

A.13.3. Door ontbinding worden alle vorderingen van Aanbieder of haar Gelieerde Entiteiten op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

A.13.4. Ingeval van beëindiging van een Overeenkomst is Aanbieder bevoegd de door Afnemer gegeven maar nog niet uitgevoerde of afgewikkelde Opdrachten naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) niet meer uit te voeren.

A.14 Overmacht

A.14.1. In geval van overmacht heeft Aanbieder, onverminderd haar overige rechten, het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Aanbieder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

A.14.2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Aanbieder geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Aanbieder niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, epidemie, pandemie, watersnood, waterschade, molest, brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen en werkstakingen bij Aanbieder c.q. bij haar leveranciers en wanprestaties door leveranciers van Aanbieder.

A.14.3. Indien Aanbieder bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een Overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is Aanbieder gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

A.15. Vertrouwelijkheid

A.15.1. Indien en voor zover bij uitvoering van de Overeenkomst informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij en deze informatie mondeling of schriftelijk is aangeduid als vertrouwelijk, of waarvan de ontvangende Partij in redelijkheid zou kunnen begrijpen dat deze als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, zal de ontvangende Partij deze informatie strikt geheim houden, alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. De ontvangende Partij staat ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan: informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij of naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

A.16. Privacy

A.16.1. Aanbieder zal de Diensten verrichten, Overeenkomsten uitvoeren en eventuele persoonsgegevens van de Afnemer verwerken in overeenstemming met het Privacyverklaring van Aanbieder en met de toepasselijke wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

A.16.2. Indien Aanbieder dat op enige moment noodzakelijk acht, zullen Partijen een nadere (verwerkers)overeenkomst sluiten om hun rechtsverhouding te regelen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van derden.

A.17. Boete

A.17.1. Voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding door Afnemer van enige bepaling in de artikelen A.8, A.15, C.2.2 en/of C.2.3, is Afnemer een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 5.000,-, te vermeerderen met een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 500,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat die overtreding voortduurt terwijl staken van de overtreding niet onmogelijk is, zulks onverminderd het recht van Aanbieder om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

A.18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

A.18.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aanbieder Partij is, waaronder elke tussen Aanbieder en de Afnemer gesloten Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien Afnemer aldaar woonplaats heeft.

A.18.2. De rechter in de vestigingsplaats van Aanbieder is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen met betrekking tot of voorvloeiend uit een Overeenkomst of de Voorwaarden. Niettemin heeft Aanbieder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

A.18.3. Aanbieder en Afnemer zullen pas een doen beroep op de rechter nadat zij zich redelijkerwijs hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten. Dit laat de mogelijkheid onverlet om een vordering in te stellen tot een voorlopige voorziening.

A.19. Overige bepalingen

A.19.1. Indien enige bepaling in deze Voorwaarden of in een Overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd zou worden, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen. De nietige of vernietigende bepaling zal door Aanbieder worden vervangen door een bepaling die niet nietig of vernietigbaar is en die qua inhoud en gevolgen zo dicht mogelijk de nietige of vernietigende bepaling nadert.

A.19.2. Afstand van recht is slechts mogelijk door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijk afgegeven verklaring.

A.19.3. Een Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen Partijen ten aanzien van het betreffende onderwerp en vervangt, voor zover niet expliciet anders daarin overeengekomen, alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen Partijen ter zake.

A.19.4. Aanbieder is bevoegd (de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit) een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen (i) aan met Aanbieder in een groep verbonden ondernemingen, (ii) aan derden tezamen met het bedrijf van Aanbieder of (iii) in geval van een fusie. Het is Afnemer niet toegestaan (rechten of verplichtingen voortvloeiend uit) de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder.

A.19.5. Een Overeenkomst bindt de Afnemer zowel als haar respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel (betreffende de toepasselijke wetgeving).

A.19.6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van een Overeenkomst of deze Voorwaarden of indien zich een situatie voordoet die niet in de Overeenkomst of deze Voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar geest en doel van de betreffende Overeenkomst.

A.19.7. Post geadresseerd aan Aanbieder dient aan het postbusadres van Aanbieder te worden gestuurd, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.


B. Consumenten

Onderstaande bepalingen gelden in het geval Afnemer een Consument is. In het geval van strijd tussen deze bepalingen en de bepalingen in het Algemene deel van deze Voorwaarden, hebben de bepalingen in onderstaand deel voorrang.


B.1. Wijziging

B.1.1. Indien enige wijziging van deze Voorwaarden in het nadeel is van de Consument, heeft de Consument het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

B.2. Aanbod en aanvaarding


B.2.1. Indien een Consument een aanbod van Aanbieder langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Aanbieder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Aanbieder is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

B.3. Afwijkingen van het Algemene Deel

B.3.1. De volgende bepalingen in het Algemene deel van deze Voorwaarden zullen ten aanzien van Consumenten niet van toepassing zijn, althans worden gewijzigd als volgt:

 • B.3.1.1. De eerste volzin van artikel A.4.3;
 • B.3.1.2. De laatste volzin van artikel A.5.2;
 • B.3.1.3. Artikel A.6.9; en
 • B.3.1.4. Artikel A.13.2 geldt slechts voor zover de ontbinding het gevolg is van wanprestatie zijdens de Consument.

B.4. Duurovereenkomsten


B.4.1. De Consument kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.


B.4.2. De Consument kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.


B.4.3. De Consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten (i) te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; (ii) tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; (iii) altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Aanbieder voor zichzelf heeft bedongen. 


B.4.4. Als een Overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

B.5. Prijs en betaling


B.5.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.


B.5.2. In afwijking van het vorige lid kan de Aanbieder producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Aanbieder geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.


B.5.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.


B.5.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Aanbieder dit bedongen heeft en (i) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of (ii) de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


B.5.5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


B.5.6. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Aanbieder is gewezen op de te late betaling en de Aanbieder de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Aanbieder gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- , 5% over de volgende € 5.000,-, 1% over de daaropvolgende € 190.000 en 0,5% over het bedrag daarboven, met een minimum van € 40,-. De Aanbieder kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

B.6. Herroepingsrecht


B.6.1. De Consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.


B.6.2. Indien Aanbieder de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig het vorige lid vastgestelde bedenktijd.


B.6.3. Indien Aanbieder de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.


B.6.4. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Aanbieder. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.


B.6.5. Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de Dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Consument de Aanbieder een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Aanbieder is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.


B.6.6. De Consument draagt geen kosten voor de uitvoering van Diensten, indien (i) de Aanbieder de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of (ii) de Consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de Dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.


B.6.7. De Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien (i) hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd (ii) hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of (iii) de Aanbieder heeft nagelaten deze verklaring van de Consument te bevestigen.


B.6.8. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


B.6.9. De Aanbieder gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Aanbieder de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


B.6.10. De Aanbieder kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Aanbieder dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:

 • B.6.10.1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Aanbieder geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • B.6.10.2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling;
 • B.6.10.3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als (i) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en (ii) de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Aanbieder de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • B.6.10.4. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als (i) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en (ii) de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

B.7. Bevoegde rechter


B.7.1. Met betrekking tot Consumenten, is de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Aanbieder bevoegd om van geschillen kennis te nemen met betrekking tot of voorvloeiend uit een Overeenkomst of de Voorwaarden, tenzij de Consument binnen één maand nadat Aanbieder zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, een rechtbank kiest die volgens de wet bevoegd is.


C. Onze websites en apps


Onderstaande bepalingen gelden in het geval Afnemer gebruik maakt van één van onze Sites, zoals www.somi.nl of de SOMI mobiele app. In het geval van strijd tussen deze bepalingen en de bepalingen in het Algemene deel A van deze Voorwaarden, hebben de bepalingen in dit deel C voorrang. Voor zover Afnemer een Consument is, gelden ook de bepalingen van deel B, die in geval van strijdigheid voorrang hebben over de bepalingen in dit deel C.

C.1. Account en Toegangsgegevens


C.1.1. Om optimaal gebruik te kunnen maken van sommige van de Sites, moet Afnemer een account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Site. Afnemer staat er jegens Aanbieder voor in dat de informatie die Afnemer bij het aanmaken van het account verstrekt compleet, waarheidsgetrouw en juist is. Het is niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken en/of valse gegevens te verstrekken.


C.1.2. Tijdens registratie moet Afnemer Toegangsgegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het account. Afnemer zal het gebruikte e-mailadres in stand te houden, dan wel Aanbieder per e-mail tijdig vooraf berichten van wijziging.


C.1.3. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de Toegangsgegevens. Elk gebruik van de Site door middel van de Toegangsgegevens komt voor rekening van Afnemer zelf. Afnemer is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Toegangsgegevens van de Site wordt gemaakt en gebonden aan de (rechts)handelingen of verklaringen die met behulp van diens Toegangsgegevens via de Site zijn verricht.


C.1.4. Zodra Afnemer weet of reden heeft te vermoeden dat de Toegangsgegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Afnemer Aanbieder daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het wachtwoord.


C.1.5. Afnemer is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de beveiliging van zijn/haar (e-mail)communicatie van en naar de Site.


C.1.6. Aanbieder behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en de Toegangsgegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Site.

C.2. Gebruik en beschikbaarheid van de Sites


C.2.1. Afnemer aanvaardt dat de Sites alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevatten zoals Afnemer die aantreft in de Site op het moment van gebruik (“as is basis”). Aanbieder sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Site.


C.2.2. Afnemer garandeert dat Afnemer bij gebruikmaking van de Site (i) geen robots, spiders, scrapers of andere applicaties zal gebruiken, (ii) geen handelingen verricht die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de Site en/of de functionaliteit van de Site belemmeren, en/of (iii) geen applicaties zal gebruiken die de Site monitoren en/of delen van de Site kopiëren.


C.2.3. Het is Afnemer niet toegestaan om de Site te gebruiken voor onrechtmatige, immorele of strafbare gedragingen, of dreiging daartoe. Afnemer zal zich onthouden van alle handelingen waardoor Aanbieder of enige andere afnemer, internetgebruiker of andere derde, schade of onrechtmatige hinder kan lijden of ondervinden of waardoor op enige wijze rechten van Aanbieder of derden worden geschonden.


C.2.4. Afnemer is verplicht zich verantwoordelijk en zorgvuldig te gedragen en steeds prompt alle redelijke instructies van Aanbieder en/of algemeen gepubliceerde best practices die bedoeld zijn voor veilig en rechtmatig (internet)gebruik van de Site in acht te nemen.


C.2.5. Aanbieder is steeds bevoegd om in bijzondere gevallen – indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat –de toegang tot of het gebruik van de Site op te schorten of te beëindigen, zoals in geval van (dreigende) schending van deze Voorwaarden of de rechten van Aanbieder of derden of (dreigende) schade, zulks zonder dat Aanbieder door die opschorting of beëindiging aansprakelijk wordt om aan Afnemer enige schade of compensatie te betalen.


C.2.6. Afnemer vrijwaart Aanbieder voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Afnemer met behulp van de Site verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.


C.2.7. Aanbieder garandeert niet dat de Site te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen in de Site kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Afnemer voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Site.


C.2.8. Aanbieder heeft het recht alle maatregelen te nemen die nodig zijn om haar (computer) systemen, communicatiemiddelen, organisatie, klanten of opdrachtgevers en eventuele derden te beveiligen tegen ontoelaatbaar gedrag - in welke vorm dan ook - van specifieke gebruikers.


C.2.9. Bij het gebruik van calculators of (vergelijkbare) gepersonaliseerde informatie op (het afgesloten gedeelte van) de Site, verklaart Afnemer zich akkoord met de daar opgenomen disclaimers, beperkingen, uitsluitingen, voorwaarden, voorbehouden, uitleg en aanwijzingen. Afnemer kan aan de daar opgenomen tools, resultaten en berekeningen geen rechten ontlenen. De op of via de Site aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies.

C.3. App-Store voorwaarden

C.3.1. Afnemer erkent en stemt ermee in dat:

 • C.3.1.1. Afnemer zich niet bevindt in een land waarop een embargo van de Amerikaanse regering van toepassing is of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat "terrorisme ondersteunt";
 • C.3.1.2. Afnemer niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse regering;
 • C.3.1.3. Aanbieder op geen enkele wijze is verbonden, gelieerd of geaffilieerd met enige App-Store aanbieder;
 • C.3.1.4. De Overeenkomst wordt gesloten tussen Aanbieder en Afnemer en dienovereenkomstig de aanbieder van de App-Store geen partij is bij de Overeenkomst;
 • C.3.1.5. De aanbieder van de App-Store geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt met betrekking tot de functionaliteit, toegankelijkheid, prestaties of niet-prestaties van de mobiele app van Aanbieder en niet verantwoordelijk is voor de behandeling van enige claims van Afnemer of een derde met betrekking tot de app, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) productaansprakelijkheidsclaims, (ii) enige claim dat de app niet voldoet aan enig toepasselijk wettelijk of regelgevend voorschrift en (iii) claims die voortvloeien uit wetgeving inzake consumentenbescherming, privacybescherming of soortgelijke regelgeving;
 • C.3.1.6. Aanbieder als enige verantwoordelijk is voor de app en de daarin opgenomen content en voor het verlenen van ondersteuning en onderhoud met betrekking tot de app. De aanbieder van de App-Store heeft geen verplichting tot het verlenen van enige onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de app;
 • C.3.1.7. De aanbieder van de App-Store niet verantwoordelijk is voor enige claim van een derde dat de app inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • C.3.1.8. In het geval van een claim van een derde dat de app of het bezit of gebruik dat Afnemer maakt van de app, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde, de Aanbieder en niet de aanbieder van de App-Store, als enige verantwoordelijk zal zijn voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de vrjiwaring van een dergelijke claim inzake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Afnemer zal Aanbieder binnen 7 dagen na ontvangst van een dergelijke claim of 7 dagen nadat Afnemer er kennis van heeft genomen op de hoogte stellen van een dergelijke claim;
 • C.3.1.9. Ingeval de app app niet voldoet aan enige toepasselijke garantie, kan Afnemer de aanbieder van de App-Store daarvan in kennis stellen, die aan Afnemer de aankoopprijs voor de app kan restitueren. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, heeft de aanbieder van de App-Store geen andere garantieverplichtingen met betrekking tot de app, en alle andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die kunnen worden toegeschreven aan het niet voldoen aan enige garantie zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van Afnemer;
 • C.3.1.10. Afnemer zich zal houden aan alle voorwaarden van derden die van tijd tot tijd van toepassing kunnen zijn met betrekking tot het gebruik door Afnemer van de app;
 • C.3.1.11. De aanbieder van de App-Store een derde begunstigde is met betrekking tot deze Voorwaarden en dienovereenkomstig het recht heeft om de bepalingen daarvan tegen Afnemer af te dwingen; en
 • C.3.1.12. Indien Afnemer de app in de Apple iOS App-Store heeft verkregen, de aan Afnemer verleende licentie beperkt is tot het gebruik van de app op Apple apparaten waarvan Afnemer de eigenaar is of waarover de Afnemer beschikt.