SOMI Nieuwsbrief - 19 februari 2022


Dit is de nieuwsbrief voor februari 2022 van Stichting Onderzoek Marktinformatie aan haar relaties, inclusief de deelnemers aan haar acties, sympathisanten, media professionals en app-gebruikers. 

SOMI Update: App Monetisatie

Bij SOMI bieden wij tools aan om de Europese consumenten te helpen om hun Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") rechten uit te oefenen en om de controle over hun persoonlijke data terug te krijgen. De SOMI app versimpelt dit proces; het stelt ons ook in staat om, namens onze gebruikers, actie te ondernemen tegen bedrijven die de privacy rechten van consumenten schenden.

Via deze nieuwsbrief delen we graag de nieuwe updates in onze app met u.

De SOMI app biedt meerdere functionaliteiten waarmee het gebruikers makkelijk wordt gemaakt om hun AVG-rechten uit te oefenen. Deze diensten zijn onder andere:

  • - Verzoeken om toegang tot de persoonlijke gegevens van alle Data Processing Entities ("DPE") in de Europese Unie (“EU”).
  • - Verzoeken om data gedeeltelijk of volledig te verwijderen uit de DPE-databases uit de in de hele EU.
  • - Onderzoeken of DPE’S AVG-compliant zijn, met waar nodig de mogelijkheid om daarover een klacht in te dienen bij de relevante Data Protection Authority ("DPA") (de betrokken nationale toezichthouder(s)).
  • -Het deelnemen aan collectieve rechtszaken tegen DPE’s wanneer de Europese Richtlijn (de General Data Protection Regulation of “GDPR”) regels, zoals die in Nederland in de AVG gelden, niet, of onvoldoende, worden nageleefd, met de mogelijkheid om daarbij, waar van toepassing, ook financiële schadevergoeding te vorderen.
  • - Het onderzoeken of de persoonsgegevens van de app gebruiker betrokken zijn geweest bij een data hack of -diefstal, en welke gegevens daarbij door criminelen werden buitgemaakt.

Sinds de lancering van de SOMI app in oktober 2020 hebben wij u al deze diensten gratis aangeboden. Echter, door de grote hoeveelheid dataverzoeken die nu vanuit de hele EU bij ons binnen komen wordt het steeds lastiger om al onze diensten gratis aan te blijven bieden.

Vanaf heden introduceren wij daarom een kosten dekkend systeem van credits, of tokens, die het mogelijk maakt om een vergoeding te ontvangen voor de diensten die SOMI u via de app aanbiedt. Dit garandeert dat wij onze diensten aan u kunnen blijven leveren en ook kunnen blijven opvolgen met nieuwe campagnes en app functionaliteiten. 

Hoe werken de Tokens?

HT is de naam die we gegeven hebben aan de credits of tokens die kunnen worden aangeschaft om daarmee in de SOMI app diensten te kopen. HT-tokens kunnen vanaf nu worden aangekocht via uw persoonlijke log-in account op my.somi.nl. 

Elke geregistreerde gebruiker kan daarnaast ook HT-credits verdienen door via de app een bijdrage te leveren aan de opbouw van onze app en databases. Credits kunnen al verdiend worden door het inschrijven op de nieuwsbrief of het achterlaten van een review in de Appstore of Play Store. 

De volgende stap is dat onze app gebruikers credits kunnen verdienen met onze “crowd-resourcing” campagnes, ofwel het leveren van een publieksbijdrage aan onze AVG-acties. Voorbeelden hiervan zijn het melden van datalekken in uw omgeving of het updaten van onze databases over DPE’s en de (contact-)gegevens van hun Data Protection Officers ("DPO’s").

De aangekochte en verdiende HT’s kunnen besteed worden aan uw AVG-rechten, die u via de SOMI app kunt uitoefenen: 

  • - “Verzamel” persoonlijk data (het opvragen van uw persoonsgegeveens bij een bedrijf of instelling), 
  • - “Verzamel & Onderzoek” (als hiervoor, maar dan ook met een controle op AVG-naleving en de naleving van de eigen privacy voorwaarden van de betrokken DPE, 
  • - “Verzamel & Wis” persoonlijke data (het opvragen en opslaan van de eigen persoonsgegevens, met het gelijktijdgieverzoek aan die DPE om die gegevens zoveel mogelijk uit de database van die organisatie zelf te verwijderen).

Tevens kan er een datalek check worden gedaan; 

  • - zijn uw persoonsgegevens betrokken geweest bij een data hack en welke gegevens werden daarbij buitgemaakt.

Deze acties kunnen apart of in een bundel worden aangekocht.

Om al deze mogelijkheden te faciliteren is uw persoonlijke gebruiksomgeving online en via de app inmiddels uitgebreid met een overzicht van uw token-gebruikerstegoed (“wallet”). 


Met de inkomsten uit de verkoop van tokens hopen wij burgers verder te kunnen helpen, zonder dat die mensen hun gebruikers aan onbekende en anoniemde organisaties hoeven te verkopen, zoals dat het geval is met verdienmodellen die op de plaatsing en verkoop van advertenties gebaseerd zijn.

SOMI werkt zonder winstoogmerk en is non-profit stichting voor algemeen nut. Het is onze bedoeling om deze app de komende jaren verder uit te breiden, zodat consumenten zelf de baas worden en blijven over hun eigen persoonsgegevens. App gebruikers kunnen dan zelf hun eigen persoonsgegevens beheren en exploiteren.

SOMI maakt zich sterk voor Europese burgers die een volwaardige controle terug willen krijgen over al hun eigen persoonsgegevens. Het ongestoorde en volledige bezit van de eigen persoonsgegevens (en de minderjarigen waar de Europese ingezetenen verantwoordelijkheid voor dragen) is in onze ogen een absolute voorwaarde voor de autonomie van het individu.


SOMI 

All your data. All yours.

----------------------------------------

Nieuws

Update over de acties van SOMI tegen Palantir Technologies

In november 2020 is SOMI een collectieve actie tegen Palantir Technologies begonnen. Namens alle deelnemers aan de actie is er een collectief dataverzoek ingediend bij het bedrijf. In oktober 2021 heeft Palantir rechtstreeks een e-mail gestuurd aan deze deelnemers om te vragen naar hun relatie met Palantir. Palantir claimt daarop dat zij - buiten de informatie die verzameld wordt vanwege het SOMI-dataverzoek – geen persoonsgegevens verzamelt van deze groep mensen.

Op 8 november 2021 kreeg SOMI daarnaast een antwoord van Palantir op onze klacht [26 februari 2021] waarin Palantir aangeeft dat zij een dataverwerker is en dat individuen rondom hun zorgen over het verzamelen en bewerken van hun persoonsgegevens rechtstreeks contact moeten opnemen met de betrokken datacontrollers voor wie Palantir actief is.

U kunt de klacht van SOMI hier lezen en de brief van Palantir hier inzien.

Somi is het niet eens met de handelswijze en standpunten van Palantir. Helaas is het aantal deelnemers aan deze actie op dit moment te klein om collectief verdere acties te ondernemen. Daarom om deze zaak voorlopig af te sluiten. Wij blijven Palantir wel volgen. 

----------------------------------------

Update melding klacht TikTok

In januari 2021 heeft SOMI een klacht ingediend tegen TikTok bij de Autoriteit Persoonsgegevens ("AP"). U kunt deze klacht hier inzien. Volgens de AP heeft zij de resultaten van een groot deel van haar onderzoek overgedragen aan de Ierse toezichthoudende autoriteit ("DPC") omdat gedurende het AP-onderzoek het hoofdkantoor van TikTok is verplaatst naar/gevestigd in Dublin.

Op 17 februari 2022 heeft SOMI een voortgangsbericht ontvangen van de DPC. U kunt de brief van DPC hier lezen. In dit bericht geeft de DPC aan een (formeel) onderzoek te zijn gestart naar onder meer de zorgen die SOMI uit in haar klacht. Ook de AP zal – volgens de AP zelf – daarom de voortgang van dit DPC-onderzoek nauwgezet volgen.

----------------------------------------

SOMI in de Pers

Op 16 februari jl heeft het NRC in een artikel van Stefan Vermeulen aandacht besteed aan onze TikTok actie.

Lees meer

----------------------------------------

"Een cookie van eigen deeg"

De IAB ([uitleg afkorting]) heeft van de Belgische privacy-waakhond (De Gegevensbeschermingsautoriteit, “GBA”) een koekje van eigen deeg gekregen. Het Transparency and Consent Framework (“TCF”) van de IAB is niet privacy compliant. In de woorden van de GBA zelf: “de GBA herstelt de orde in de online advertentie-industrie”. 

Dus nogal wiedes dat deze pijn doet. En flink ook. Het TCF is een veelgebruikt instrument voor de online advertentiemarkt, met name het Real Time Bidding-proces. De GBA heeft IAB Europe een boete van 250.000 euro opgelegd en geeft het bedrijf twee maanden de tijd (met ingang van 2 februari jl.) om een actieplan voor te leggen om compliant te worden. 

Waar gaat het mis? De GBA ziet IAB ten eerste als verwerkingsverantwoordelijke, en ten tweede rammelt de grondslag voor een cruciaal onderdeel van de verwerking van persoonsgegevens door IAB.

Lees meer

Dit artikel is op 17 februari 2022 gepubliceerd op AG Connect. Geschreven door Menno Weij , lid van de Raad van Toezicht van SOMI.

----------------------------------------

Over SOMI

De Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is een non-profit organisatie die is opgericht om vraagstukken van maatschappelijk belang te signaleren en te beïnvloeden.

SOMI is een erkende claimstichting op het gebied van privacy en data-autonomie en zet zich onder meer in voor de bescherming van de grondrechten van consumenten en minderjarigen die gebruik maken van diverse online diensten. Met de app die SOMI heeft ontwikkeld, willen we het eigendom en de controle over persoonlijke gegevens teruggeven aan alle mensen: Al uw gegevens. Allemaal van jou.

SOMI onderzoekt misstanden, informeert het publiek en helpt benadeelde partijen. Dit doet SOMI voor het voeren van collectieve procedures en het vorderen van schadevergoeding.

SOMI onderzoekt momenteel vermeende AVG-schendingen door Facebook en TikTok.