SOMI app voorwaarden

Voorwaarden & bepalingen - Consumenten

 

1              Welkom

 

Welkom bij de app van Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI of stichting). Maak je registratie compleet zodat je alle functies van onze app kunt ontdekken.

 

Bij SOMI willen wij met deze app het voor jou mogelijk maken om al je persoonlijke gegevens die door anderen worden verzameld voor je eigen gebruik beschikbaar te maken. Zelf hebben wij nooit toegang tot je persoonsgegevens, omdat deze versleuteld worden opgeslagen zodra ze ontvangen worden. Alleen jij hebt daar toegang toe en alleen jij kunt die gegevens beheren en gebruiken (waaronder verkopen, verhuren of ter beschikking stellen aan derden, al dan niet voor een vergoeding daarvoor).

 

Wij zijn een non-profit stichting. Met de opbrengsten van deze app willen wij de data autonomie en privacy beschermen voor alle Europese burgers.

 

Ons kantoor is gevestigd aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan 88A (1181 TR) te Amstelveen. Ons postadres is: Postbus 59692 (1040 LD) Amsterdam. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 66169208.

 

Op onze stichting en onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

2.   Onze diensten

 

Met deze app automatiseren wij je rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in Europa ook bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Via de app geeft je ons opdrachten om namens jou onder meer de volgende diensten uit te voeren en bij derden namens jou en onze stichting de volgende handelingen te verrichten:

 

Opvragen van Informatie (collect)

Wanneer je ons opdracht geeft om deze dienst uit te voeren, vragen wij bij de gegevensverwerker (een bedrijf of instelling van jouw keuze) die mogelijk persoonsgegevens van of over jou verzamelt of heeft verzameld, om deze gegevens naar onze app te uploaden, zodat je er veilig en complete toegang toe hebt.

 

Opvragen en Controleren (collect & investigate)

Bij deze dienst gaan wij niet alleen na of er gegevens over jou werden verzameld, maar ook of deze activiteiten voldoen aan de eisen van de AVG. Bijvoorbeeld of er niet teveel gegevens worden verzameld en of de gevensverzameling klopt met het gepubliceerde privacyreglement van de gegevensverwerker.

 

Waar er hier gesproken wordt van ‘jouw gegevens’ kun je ook lezen de gegevens van bijvoorbeeld minderjarige kinderen waar jij de wettelijke verantwoordelijkheid voor draagt.

 

Opvragen en Wissen (collect & erase)

Met deze dienst vraagt je niet alleen alle gegevens op bij de gegevensverwerker van jouw keuze; maar wij vragen hen dan ook deze gegevens bij hen zelf te wissen nadat we ze hebben opgevraagd, zodat je gegevens daar niet langer in de database blijven. Dit kunnen wij doen door je verwijderingsverzoek van tijd tot tijd te herhalen. Je wordt zo exclusief eigenaar van je eigen persoonsgegevens.

 

De AVG kent een aantal uitzonderingen op de verplichting om aan zo’n verzoek gehoor te geven. Wanneer de gegevens bijvoorbeeld nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst, mogen/moeten ze bewaard blijven. Is dat echter niet het geval, dan zorgen wij er voor dat deze gegevens ook later niet meer (alsnog) door deze organisatie opgeslagen of bewerkt gaan worden.

 

Neem deel aan een collectieve actie

Van tijd tot tijd organiseren wij acties die collectief, voor een groep van deelnemers, worden uitgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld een verzoek namens een groep van appgebruikers zijn om gegevens te verwijderen bij een onderneming. Maar het kan ook zo zijn, dat wij collectief juridische actie ondernemen om uw (AVG-)rechten te beschermen. Daar kunt je dan aan meedoen, al dan niet voor het vorderen van schadevergoeding in geval van AVG-overtredingen. Wij vragen je altijd expliciet toestemming voordat wij mede namens jou juridische actie ondernemen.

 

Wanneer je onze app opent en gebruikt, is dat steeds gratis. Gegevensverwerkers zijn op grond van de wet gehouden om aan jouw verzoeken te voldoen en mogen daar in de meeste gevallen ook geen kosten voor in rekening brengen. Je kunt op ieder gewenst moment het gebruik beëindigen en je gegevens ook uit onze systemen laten verwijderen. Alleen wanneer we duidelijk een vergoeding vragen wordt dat anders. In dat geval kunt je via de app bij ons  eerst tokens kopen (de HT-tokens of HT of tokens) die je kunt inwisselen, om zo gebruik te kunnen maken van onze betaalde diensten. Je kunt ook tokens verdienen, bijvoorbeeld door iemand anders gebruiker te maken of door een datalek bij ons te melden.

 

De hele lijst van functies die tokens kosten of opleveren staat op de site en wordt van tijd tot tijd bijgewerkt.

 

Wij geloven dat het beter is om duidelijk te maken dat onze arbeidsintensieve diensten niet gratis zijn; onze app en onze dienstverlening en de beveiliging daarvan kosten nu eenmaal geld. ‘Gratis’ dienstverlening is immers meestal een truc waarbij jij het product van anderen wordt. Bij onze app ben jij de opdrachtgever en klant; jouw gegevens zijn en blijven jouw bezit, dat jij kunt gebruiken en beheren zoals jij dat het beste vindt.

 

3.    Controle van identiteit

 

Omdat wij werken op basis van wettelijke rechten van jou als consument, en je daarbij ook in rechte kunnen vertegenwoordigen, is het nodig om je identiteit te controleren en vast te stellen of de juiste persoon instructies aan ons geeft. Je wilt immers niet, dat andere toegang kunnen krijgen tot uw beveiligde online omgeving (je ‘account’) bij SOMI, waarin mogelijk ook veel van je persoonsgegevens worden opgeslagen.

 

Op het gebruik van de app en de account zijn ook onze algemene- en cookievoorwaarden (de voorwaarden) en ons privacyreglement (het reglement) van toepassing. Deze kunt je apart op onze site vinden. Ze worden van tijd tot tijd bijgewerkt en alleen de versie die online staat is geldig.

 

U kunt bij ons 1 account openen. Daarmee zult je in de toekomst ook instructies kunnen gegeven en gegevens kunnen opvragen van en namens personen waar je wettelijk vertegenwoordiger van bent. Als wij weten of vermoeden dat je mogelijk toegang hebt tot meer dan 1 account mogen wij al deze accounts (tijdelijk) blokkeren of sluiten. Wanneer wij je identiteit onvoldoende goed kunnen vaststellen, krijgt je geen toegang meer tot persoonsgegevens of overige beveiligde onderdelen van de app of de account(s).

 

Wij kunnen dan ook op ieder moment om identificatie vragen, vooral bij ongebruikelijk of verdacht gedrag. Wanneer we twijfel blijven houden over de gebruiker of het gebruik van onze systemen, kunnen we uiteindelijk de betrokken account(s) permanent afsluiten.

 

De account is gekoppeld aan de SOMI-app op je smartphone. Verlies je je telefoon of verwijder je de app, dan kun je ook de toegang tot je account kwijtraken. Als dit gebeurt, kunnen we dit niet altijd helemaal voor je herstellen.

 

Gelieve de registratieprocedure naar waarheid in te vullen. Meer informatie over het proces vind je op onze site en de inleiding van de app. Je komt in aanmerking voor het volledig gebruik van de app wanneer:

 

·      Er persoonsgegevens van of over jou worden verwerkt in de Europese Economische Ruimte (EER).

·      Je ouder bent dan 18 jaar of wanneer je toestemming hebt gekregen van je wettelijk vertegenwoordiger wanneer je minderjarig bent.

·      Je de registratieprocedure naar waarheid hebt doorlopen en ons alle gevraagde informatie (inclusief documentatie en elektronische handtekening) hebt verstrekt.

·      Je de app en de account alleen gebruikt voor jou zelf en/of de personen waar je wettelijk vertegenwoordiger van bent.

·      Wij je account niet eerder hebben gesloten of geblokkeerd, om welke reden dan ook.

 

Wij zijn altijd vrij in ons beleid om bepaalde personen of opdrachten niet te accepteren, om welke reden dan ook. Wij zijn niet verplicht om die redenen steeds of helemaal met je te delen, nu of in de toekomst.

 

Minderjarigen

Ben je nog geen 18 jaar en wil je een account openen, dan kan dat ook:

 

Download en installeer onze app en volg het registratieproces. Wij sturen je een bericht met het verzoek om aanvullende gegevens, vooral met het verzoek om aan te geven wie je ouder of andere wettelijke vertegenwoordiger is.

 

Als minderjarige is je wettelijke vertegenwoordiger wettelijk verantwoordelijk voor je opdrachten en handelingen. Daarom zijn wij verplicht hem of haar om toestemming te vragen voor je inschrijving. Om goedkeuring te krijgen sturen wij een goedkeuringsverzoek naar je wettelijke vertegenwoordiger. In sommige gevallen kunnen wij vragen om bewijs dat je wettelijke vertegenwoordiger je volgens de wet mag vertegenwoordigen.

 

Toestemming

Door je registratie goed te keuren, geeft je vertegenwoordiger je complete toestemming om zelfstandig gebruik te maken van de app, het account en alle bijbehorende dienstenverlening. Wij kunnen in dat geval ook niet instaan voor de gegevens die jij als minderjarige dan onder ogen zult kunnen krijgen, omdat wij zelf nooit toegang hebben tot die gegevens. Je wettelijke vertegenwoordiger blijft (wettelijk) verantwoordelijk voor je gebruik van de app en de account en het beheer van je persoonsgegevens en kan zijn toestemming daarvoor altijd intrekken. Wanneer je wettelijke vertegenwoordiger zijn toestemming intrekt, eindigt automatisch onze overeenkomst met jou en kun je niet langer gebruik maken van onze app. Je wettelijke vertegenwoordiger kan jouw account dan altijd overnemen en de opgeslagen gegevens daarin inzien alsof ze van hem/haar zelf zijn.

 

We ontwikkelen onze app voortdurend. Dit betekent dat we van tijd tot tijd nieuwe functies kunnen toevoegen, maar ook dat we functies kunnen blokkeren, wijzigen of verwijderen.

 

4.    Gebruik van de app en het account

 

Vanwege de geldende wet- en regelgeving moeten wij weten wie gebruik maakt van onze diensten. Dit betekent dat wij je moeten identificeren wanneer je je account opent en dat je account persoonlijk is, dus dat je deze alleen (voor) jezelf gebruikt.

 

Je kunt een andere persoon machtigen om jouw account namens jou te gebruiken. Dan krijgt die gemachtigde wel toegang tot alle persoonsgegevens die er in je account zijn opgeslagen alsof het om zijn/haar eigen persoonsgegevens zou gaan. Geef een ander geen toestemming om je account namens hem/haar zelf of iemand anders te gebruiken. Vergeet niet dat je verantwoordelijk blijft voor elk (onrechtmatig) gebruik van je account.

 

Gebruik alsjeblieft geen account voor meerdere personen meer als:

 

               De eigenaar van een gedeelde account niet langer gemachtigd is om iemand anders te vertegenwoordigen; 

               Jij zelf als accountgebruiker handelingsonbekwaam wordt; of

               Als de mede-gebruiker van de account is overleden.

 

Je bent en blijft helemaal zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een geschikte smartphone en internetverbinding en voor het steeds goed blijven gebruiken van onze diensten met je beveiligingsgegevens daarbij (vooral je inlognaam en password en identificatie via je telefoon). Het gebruik van hardware, software of diensten van derden is en blijft je eigen keuze en risico.

 

Gebruik de app en de account zo, dat je daarmee anderen niet beledigt of kwetst, of inbreuk maakt op hun rechten of op hun gebruik van de app en het account.

 

5.    Opdrachten aan SOMI

 

Algemeen

Wij voeren alleen opdrachten uit nadat je ons via onze app je akkoord hebt gegeven en wij daarmee het recht hebben die opdracht voor je uit te voeren. Om een opdracht te geven, log je in op de app of in je account en druk je op de goedkeuringsknop. Om veiligheidsredenen zullen wij jou dan soms vragen om je goedkeuring met een extra handeling te bevestigen, bijvoorbeeld door het invoeren van een verificatiecode.

 

Heb je ons eenmaal een opdracht gegeven, dan wordt deze direct doorgestuurd. J kunt deze dus niet meer terug halen of corrigeren. Mogelijk wordt dat in de toekomst wel mogelijk met de verdere uitbreiding van onze functionaliteiten. Je bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk om te controleren of jouw opdracht aan ons correct is voordat je deze verstuurt.

 

Met de SOMI app en account kun je tokens kopen om van onze diensten gebruik te maken. De prijs voor deze tokens kan verschillen van tijd tot tijd. Ook kunnen er verschillen zijn in prijzen in verschillende landen en valuta’s voor dezelfde hoeveelheid tokens of voor dezelfde diensten. Op deze manier maken wij het voor iedereen even haalbaar om zijn/haar persoonsgegevens zelf te beheren.

 

DPE Database

Wij houden een database bij van gegevensverwerkers (‘Data Processing Entities’ of DPE’s) die in Europa (de EER) zijn gevestigd of daar activiteiten in ontwikkelen. Deze database wordt bijgewerkt met gegevens uit openbare bronnen en op opgave van onze app gebruikers, die met die opgaven ook weer tokens kunnen verdienen. Je kunt zelf ook gegevensverwerkers invoeren om daar vervolgens via onze app gegevens bij op te vragen.

 

Soms zijn wij genoodzaakt een verzoek af te wijzen als wij niet de vereiste informatie over de gegevensverwerker ontvangen, zoals bijvoorbeeld de (contact-) gegevens van de verantwoordelijke gegevensfunctionaris (de ‘Data Processing Officer’ of DPO) bij een DPE.

 

Houd er ook rekening mee dat niet alle instellingen kunnen worden toegevoegd als gegevensverwerkers. De AVG sluit bepaalde groepen gegevensverwerkers uit van het bereik van deze wetgeving, zoals bijvoorbeeld veiligheidsdiensten en een aantal overige verwerkers van je persoonlijke gegevens bij de overheid of met taken of werkzaamheden van de overheid.

 

         6.      Betalingen voor onze diensten

 

Via de app en via de account kun je tokens verdienen of aankopen om daarmee te betalen voor de verschillende diensten die wij voor u uitvoeren. Op de aankopen via onze app zijn ook de voorwaarden van toepassing van de appstore waar u de app van heeft gedownload. Daaronder vallen ook de voorwaarden voor terugbetaling (‘refund’) van betalingen en de terugkoop van tokens.

 

De appstore dienstverleners hebben overigens nooit toegang tot je persoonsgegevens, omdat die elders versleuteld worden opgeslagen.

 

Op grond van de refund voorwaarden van de appstores kun je je bestelling altijd binnen 14 dagen annuleren, waarna wij de betaling terugstorten op de rekening van herkomst. Deze regeling geldt ook bij de aankoop van:

 

      Abonnementen of bundels van tokens of diensten;

      Automatische verlenging van diensten of abonnementen.

 

Wanneer je ons hebt gemachtigd tot het doen van betalingen en een betaling om welke reden dan ook niet doorgaat heb je altijd ten minste twee weken om de betaling alsnog in orde te brengen voordat wij de dienstverlening om die reden wijzigen.

 

Wanneer er sprake is van een dienst op proef of proefperiode word je altijd vooraf geïnformeerd wanneer die gratis dienst of periode zonder betalingen gaat eindigen. Wanneer je dan wilt verlengen, wordt er altijd vooraf om een betaling gevraagd. Je zult dus nooit te maken krijgen met onverwachte kosten of rekeningen.

 

7.    Je persoonsgegevens beheren

 

Je beheert je eigen persoonsgegevens in je eigen account. Het is dan ook je eigen verantwoordelijkheid om hier verstandig mee om te gaan. In de toekomst willen wij de functionaliteit van onze app en je account zo uitbreiden, dat je ook een vergoeding kunt vragen aan andere instellingen, ondernemingen of organisaties die jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken.

 

Gebruik alleen je eigen persoonsgegevens of die van de mensen waar je verantwoordelijkheid voor draagt en onderneem er geen activiteiten mee die kunnen worden beschouwd als misbruik, illegaal of schadelijk voor onze goede naam/reputatie.

 

Wanneer je je account niet wilt gebruiken kun je al je persoonsgegevens eenvoudig verwijderen uit je account. Zorg ervoor dat je de app en al je informatie over je account verwijdert iedere keer wanneer je permanent van smartphone of apparaat wisselt.

 

Het gebruik van je account is gratis en wordt bij de app geleverd. Alleen wanneer je heel veel persoonsgegevens in de account gaat bewaren kunnen wij daar uiteindelijk vergoedingen voor gaan vragen. Je kunt er dan altijd voor kiezen om je gegevens elders te bewaren.

 

Privacy

Voor een aantal diensten – bijvoorbeeld voor het controleren van je ID of voor diensten van derden die via onze app geleverd worden - kunnen wij verplicht worden gegevens over jou of over de dienstverlening aan jou met hen te delen. Van tijd tot tijd kunnen wij hierover contact met je opnemen via verschillende communicatiekanalen, waaronder e-mail en push notificaties in de app. Dit kan inhouden dat wij je ook marketingberichten sturen. Je hebt het recht om je op elk moment af te melden voor het ontvangen van deze marketingberichten.

 

Wijzigingen en beëindiging

Wij kunnen het gebruik van je account blokkeren, beperken, opschorten of beëindigen wanneer je je overeenkomsten met ons of andere relevante overeenkomsten schendt. Daarbij hanteren wij normen voor een redelijk gebruik (‘fair use policy’) die we van tijd tot tijd kunnen bijwerken.

 

Let op, wij kunnen besluiten om onze relatie met jou te beëindigen wanneer we merken dat je in strijd handelt met ons ‘fair use’ beleid. We kunnen dit op elk moment doen, zelfs als we je gedrag in eerste instantie hebben toegestaan of er in eerste instantie niet naar hebben gehandeld. 

 

In sommige gevallen kunnen wij op de rem trappen en een opdracht vanwege het beheer van je persoonsgegevens weigeren. Wij zullen dit doen wanneer:

 

·      Je opdracht onvolledig of onduidelijk is;

·      Er een vermoeden is van fraude, misbruik of andere onregelmatigheden;

·      De wet of een rechterlijk bevel ons verbiedt de opdracht uit te voeren;

·      Een ontvanger van persoonsgegevens niet AVG-compliant is of buiten de EER is gevestigd; of

·      Wanneer jij je afspraken met ons niet nakomt.

 

Waar mogelijk zullen wij je op de hoogte brengen van het niet uitvoeren van opdrachten en de reden daarvoor.

 

Geef ons een bericht via de chatfunctie in de app of mail naar welcome@somi.nl wanneer een van de bovenstaande gevallen zich heeft voorgedaan. Wij zullen doorgaan met het uitvoeren van alle opdrachten die wij van je ontvangen totdat wij een dergelijke melding hebben ontvangen en verwerkt.

 

8.    Informatie

 

Om ons in staat te stellen te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en om onze diensten aan je te kunnen verlenen, hebben wij van tijd tot tijd mogelijk informatie van je nodig. Wij verzoeken je ons alle informatie te verstrekken waar wij om vragen en ons altijd volledige en nauwkeurige informatie te verschaffen. Is er iets in je persoonlijke leven veranderd (je bent bijvoorbeeld verhuisd?): het blijft altijd jouw verantwoordelijkheid om ons dat dan zo snel mogelijk te laten weten.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer je ons onvolledige of onjuiste informatie hebt verstrekt, of wanneer je ons niet op de hoogte hebt gehouden.

 

Je kunt ons op de hoogte houden via de app of de account of per e-mail. Het gebruik van de chat is daar niet geschikt voor.  Wij zullen geen gebruik maken van briefpost om contact met je op te nemen. Ook verstrekken wij geen gegevens van of aan jou via WhatsApp of telefoon. Weet je niet zeker of een bericht echt door ons is verzonden of heb je een mailbericht van ons niet ontvangen? Breng ons dan via de chat zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte.

 

         9.      Veiligheid

 

Als onderdeel van onze due diligence zijn wij ook ten opzichte van de gegevensverwerkers waar wij mee samenwerken verplicht om ongebruikelijk (transactie)gedrag te onderzoeken. Je bent verplicht mee te werken aan deze onderzoeken en wij verwachten van je dat je ons alle relevante informatie verstrekt die wij nodig hebben. Een weigering om mee te werken kan uiteindelijk leiden tot het sluiten van je account.

 

Om de veiligheid van je account te waarborgen, zullen wij nooit in staat zijn om:

 

               Je persoonsgegevens in te zien (behalve de persoonsgegevens wij zelf moeten gebruiken voor het aanbieden en gebruiken van onze app en account);

               Je beveiligingsinformatie te wijzigen, zoals je inloggegevens, verificatiemethode en/of machtigingen.

 

Kijk regelmatig op onze app, zeker bij het ontvangen van push notificaties, voor belangrijke berichten van ons met betrekking tot informatie die wij van je nodig hebben of over je account en veiligheid.  Controleer regelmatig (minstens eenmaal per twee weken) de overzichten op je account. Laat het ons weten via de chat als je een fout of onregelmatigheid opmerkt. Wij kunnen daar ook tokens voor toekennen wanneer onze dienstverlening er door kan worden verbeterd.

 

Wij zijn gemachtigd om vergissingen of fouten zonder je toestemming te herstellen en kunnen onjuiste opdrachten of handelingen terugdraaien. Wij zijn ook gemachtigd om handelingen terug te draaien die het gevolg zijn van opdrachten die door onbevoegde personen of personen zonder handelingsbevoegdheid zijn gegeven.

 

10. Algemene veiligheid

 

Wij verzoeken je dringend om steeds alle nodige maatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang/gebruik van je account en app en persoonsgegevens die je daarmee verzamelt, te voorkomen. Om je te helpen om je gebruik van onze diensten veilig te houden, hebben we een aantal veiligheidsrichtlijnen opgesteld, hieronder staan de belangrijkste, die altijd gevolgd moeten worden:

 

      Houd inlogcodes en andere beveiligingsfuncties strikt voor jezelf, deel ze met niemand anders en gebruik ze nooit ergens anders dan in onze officiële apps of in onze officiële web interface/account;

      Zorg ervoor dat je betaalinstrumenten voor het aanschaffen van tokens niet gebruikt worden door iemand anders dan jezelf;

      Zorg ervoor dat al je apparaten goed beveiligd zijn;

      Gebruik de nieuwste versies van onze app en houd het besturingssysteem van de computer die je gebruikt schoon (geen illegale software) en up-to-date;

      Wanneer je de app of je account in een openbare ruimte gebruikt, kijk dan over je schouder om er zeker van te zijn dat onbevoegden niet meekijken;

      Controleer je account minstens om de twee weken;

      Informeer je over veel voorkomende (online) oplichtingspraktijken, zoals phishing;

      Meld onregelmatigheden altijd onmiddellijk aan ons en volg in dat geval ook onze eventueel daar op volgende instructies op.

 

Wij zullen je nooit via telefoon, e-mail of Whatsapp om je inlogcodes of andere beveiligingsgegevens vragen. Als je communicatie van of over ons ontvangt die je niet vertrouwt, neem dan contact met ons op via de chat. Als je communicatie ontvangt van een telefoonnummer of e-mailadres dat niet op onze site staat, maar waarvan de gebruiker beweert van ons afkomstig te zijn, klik dan niet op links of verstrek geen persoonlijke informatie of je app gegevens via dergelijke links en meld dit onmiddellijk aan ons.

 

Wees je bewust van phishing. Klik niet op links die je niet herkent en voer nooit je gegevens in op websites waar je niet bekend mee bent.

 

11. Zorgplicht

 

Algemeen

In je eigen belang en dat van anderen verwachten wij dat je onze producten en diensten met zorg gebruikt en je onthoudt van misbruik. Onder misbruik verstaan wij illegale handelingen, het schenden van deze Consumentenvoorwaarden, onze Algemene Voorwaarden en ons Privacy Reglement, en alle handelingen die SOMI (met de activiteiten, doelstellingen en plannen of ambities van SOMI), de deelnemers aan onze acties of de gegevensverwerkers waar wij mee samenwerken op enigerlei wijze zouden kunnen schaden.

 

Je zorgplicht houdt daarom onder meer het volgende in:

 

      Geef volledige en nauwkeurige persoonlijke informatie en zorg ervoor dat deze informatie up-to-date blijft;

      Controleer je account regelmatig en stel ons onmiddellijk op de hoogte als je iets ongewoons tegenkomt of wanneer je andere problemen ondervindt;

      Volg de beveiligingsrichtlijnen en gebruik je gezonde verstand bij het gebruik van je account, de app, de chatfunctie of een andere dienst of product van SOMI.

 

App

Onze app is bedoeld voor normaal individueel en collectief gebruik van onze AVG- en juridische diensten, dus we verwachten dat je de app alleen voor dat doel gebruikt. Als non-profit stichting voor collectieve actie en naleving van wettelijke verplichtingen zijn wij verplicht om het gebruik van je app en je account te controleren. Als het gebruik van onze faciliteiten niet in overeenstemming is met het beoogde doel en wij besluiten dat dit buiten onze risicobereidheid valt, kunnen wij besluiten je account (onmiddellijk) te sluiten zonder enige aansprakelijkheid of verplichting voor ons.

 

Account

Onze account/webapplicatie is ook alleen bedoeld voor normaal gebruik. Ga er voorzichtig mee om. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze applicatie en je account veilig te gebruiken. Zorg ervoor dat wanneer je je account in een openbare ruimte gebruikt, anderen je scherm niet kunnen zien of opnemen wanneer je bijvoorbeeld aan het inloggen bent. Controleer ook de URL voordat je je inloggegevens invoert om er zeker van te zijn dat het onze beveiligde website is. Wij adviseren je om geen openbare apparaten te gebruiken om in te loggen op je SOMI-account. Wanneer je dit toch doet, zorg er dan voor dat je uitlogt uit je account en sluit alle gerelateerde browservensters en tabbladen die actief waren terwijl je de app of het account gebruikte.

 

12. Leveranciers

 

Wij werken met verschillende softwareleveranciers en samenwerkingspartners voor het verzorgen van AVG- en juridische diensten en de beveiliging daarvan. Wij gaan zorgvuldig te werk bij het selecteren van deze partijen en controleren o.a. of een dergelijke partij ook volledig AVG-compliant is, en ook in de toekomst dat ook kan blijven.

 

Wij kunnen bepaalde diensten van ons zelf of van derden tijdelijk stopzetten, bijvoorbeeld voor controle of onderhoud. Wij kunnen dit doen zonder dat je ons daarvoor aansprakelijkheid kunt stellen. Je kunt ook niet eisen dat wij de dienstverlening op een bepaald moment weer beginnen aan te bieden.

 

13. Overlijden

            

Wij verzoeken u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van het overlijden van een SOMI-app gebruiker die je kent. Wij zullen onmiddellijk stoppen met het uitvoeren van eventueel nog lopende opdrachten voor het wissen van informatie zodra wij op de hoogte zijn gebracht, tenzij wij de uitvoering van een opdracht redelijkerwijs niet kunnen voorkomen.

 

Om de privacy van onze gebruikers te waarborgen, kunnen wij geen informatie verstrekken over (rechts)handelingen en transacties die hebben plaatsgevonden voordat de gebruiker is overleden.

 

14. Beëindiging

 

Als gebruiker kun je de dienstverlening opzeggen via de keuzes in het menu. Wij zullen dan eerst je identiteit en opzegging controleren om er zeker van te zijn dat de juiste persoon de bedoelde opzegging doet. Na opzegging eindigt de dienstverlening binnen drie werkdagen, een eventueel tegoed in tokens wordt dan omgezet in EURO en teruggestort op de rekening van herkomst.

 

Je blijft een gebruiker van diensten zolang je wilt of totdat wij besluiten om afscheid van je te nemen. In sommige gevallen kan het zijn dat wij de overeenkomst van onze kant willen beëindigen. Bijvoorbeeld in het geval wij in de toekomst zouden stoppen met het aanbieden van een bepaalde dienst of functionaliteit. Wij kunnen zo’n dienst dan opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

 

In sommige situaties kunnen wij uw toegang tot onze app per direct willen blokkeren en/of de overeenkomst willen beëindigen. Wij kunnen dit doen in geval:

 

      Je je niet houdt aan deze consumentenvoorwaarden en de daarin genoemde documenten;

      Wij daartoe wettelijk verplicht zijn;

      Je insolvent wordt, of wij vermoeden dat je insolvent wordt of wanneer je deel uitmaakt van een insolventieprocedure;

      Je niet (langer) bevoegd bent om je account zelfstandig te beheren, bijvoorbeeld wanneer je wettelijk onbekwaam bent verklaard, onder bewind staat, of wanneer je om een andere reden niet langer wettelijk bevoegd bent om te handelen;

      Je overlijdt;

      Je ons onjuiste informatie hebt verstrekt, ons niet op de hoogte hebt gehouden of wanneer je niet hebt meegewerkt aan onze onderzoeken waarbij je betrokken bent;

      Wij weten of vermoeden dat je onze diensten gebruikt (of hebt gebruikt) voor commerciële, religieuze of politieke diensten van derden, frauduleuze of illegale activiteiten, belastingontduiking, activiteiten die in strijd zijn met de openbare orde en/of goede zeden of enig ander misbruik;

      We redenen hebben om aan te nemen dat je iemand anders toegang hebt gegeven tot jouw account en dat hebt laten gebruiken;

      Je in strijd handelt met een overeenkomst die je met ons hebt; of,

      Ons onderzoek heeft uitgewezen dat ons risicoprofiel in verband met jouw doen of (na-)laten is veranderd of gaat veranderen. 

 

Wij kunnen onze overeenkomst(en) beëindigen zonder enige aansprakelijkheid of verplichtingen tegenover jou. Wanneer een overeenkomst (om welke reden dan ook) dan zo eindigt, zullen alle door ons aan jou verleende rechten en licenties onmiddellijk vervallen, en zal je toegang tot onze app worden geblokkeerd.

 

15. Disclaimer

 

Account

Jouw account is van jou en van jou alleen. Dit betekent dat alleen jij het mag gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Jij bent verantwoordelijk voor het veilig houden van je account en voor alles wat er met jouw account gebeurt. Met andere woorden, jij bent aansprakelijk voor schade die met jouw account wordt veroorzaakt en/of die het gevolg is van het niet naleven van de voorschriften en verplichtingen vanwege het gebruik van je account en de app van SOMI.

 

Weet je of vermoed je dat iemand anders toegang heeft tot jouw account, of is je iets vreemds opgevallen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten via de chat. Jij bent aansprakelijk voor de gevolgen tot het moment dat je contact met ons hebt opgenomen. In geval van misbruik of ongeoorloofd gebruik dient u ook de politie in te lichten of, in het geval van een datalek, de gegevensfunctionaris van een betrokken gegevensverwerkende instelling. Wanneer je frauduleus handelt, ben jij aansprakelijk voor alle verliezen op jouw account. Als je zonder redelijke zorg handelt en daardoor problemen veroorzaakt, kun je daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

 

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door:

 

      Onderbrekingen van onze diensten;

      Het vervullen van onze wettelijke verplichtingen of andere dwingende voorschriften;

      Het blokkeren van je account;

      Abnormale en onvoorziene omstandigheden die boven onze macht gaan.

 

Wij zijn aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door onze opzet of grove schuld. Onze aansprakelijkheid gaat niet verder dan de directe schade, dus wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor indirecte schade als gederfde winst.

 

De app en onze diensten

Het downloaden, installeren en gebruiken van onze app is voor je eigen risico. Wij geven geen garantie voor het functioneren van de app en de juistheid van data of informatie die via onze app of die in accounts wordt verstrekt.

 

Onze diensten bevatten inhoud van derden. De inhoud daarvan is geheel voor rekening van die derde(n). Het is niet toegestaan om inbreuk te maken op intellectueel eigendom van onze stichting of van derde(n) zonder toestemming van de eigenaar daarmee.

 

Bewijs

Wij gaan uit van onze eigen administratie om al onze rechten en plichten tegenover jou vast te stellen. Wij gebruiken dit ook als bewijs, tenzij je kunt aantonen dat onze administratie fouten bevat.

 

In onze algemene voorwaarden zeggen wij dat wij bepaalde handelingen kunnen, mogen, kunnen of zullen verrichten in bepaalde situaties of als wij dat nodig vinden, bijvoorbeeld dat wij een account zullen blokkeren wanneer wij fraude vermoeden. Wanneer je onze algemene voorwaarden accepteert, geeft je ons toestemming om dit te doen.

 

16. Gebruik van persoonsgegevens

 

Als stichting die gericht is op uw persoonlijke veiligheid en data autonomie willen wij je de vrijheid bieden om je persoonsgegevens te gebruiken zoals jij dat wilt. Maar wij hebben ook een verplichting om misbruik van wettelijke voorschriften te voorkomen. Om het risico van misbruik te beperken vragen wij je te houden aan de volgende ‘fair use’ grenzen:

 

Onze systemen zijn uitsluitend bedoeld voor normaal dagelijks beheer van je gegevens en wij vragen je dan ook om je account niet (hoofdzakelijk, regelmatig of structureel) te gebruiken voor de volgende activiteiten met een hoger risico:

 

      Het blokkeren of bemoeilijken van de werkzaamheden van gegevensverwerkers;

      Gegevens sturen naar hoogrisicolanden of landen waarin niet op een veilige manier met persoonsgegevens wordt omgegaan, in beginsel alle landen buiten de Europese Economische regio (EER).

 

Deze lijst van activiteiten is niet uitputtend. Dit betekent dat we je account ook kunnen beëindigen als we ander afwijkend gedrag op je account opmerken waarvan we redenen hebben om aan te nemen dat het een hoog risico inhoudt. Wij beoordelen dit van geval tot geval.

 

17. Overdracht of fusie

 

Wij, als stichting, zouden in de toekomst onze organisatie of onze dienstverlening op een andere manier kunnen herschikken of overdragen. Als dit gebeurt, kunnen wij onze overeenkomsten (onze rechten en plichten) geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere organisatie.

 

18. Klachten

            

Heb je een klacht of opmerking? Neem dan contact met ons op via de chat, onze medewerkers helpen je graag verder. Informatie over onze te volgen klachtenprocedure kun je vinden op onze website.

 

In geval van een klacht kunt u je je mogelijk ook wenden tot een autoriteit of organisatie in het land waar je woont, zoals in Autoriteit Persoonsgegevens (de ‘Data Protection Authority’ or ‘DPA’). Op verzoek kunnen wij je meer informatie geven over de mogelijkheden.

 

19. Wijzigingen

            

In sommige situaties kan het nodig zijn dat wij deze voorwaarden wijzigen. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat wij regelingen veranderen wanneer wij een nieuwe appfunctionaliteit uitbrengen. Wijzigingen worden van kracht twee maanden nadat ze zijn gepubliceerd via onze site. Wijzigingen die betrekking hebben op een nieuwe functie, of wijzigingen die om juridische moeten redenen worden aangebracht, worden onmiddellijk van kracht. Wanneer je niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, stop dan met het gebruik van onze diensten en beëindig de overeenkomst (je hebt dan het recht om met onmiddellijke ingang op te zeggen). Door gebruik te blijven maken van onze diensten accepteer je de gewijzigde voorwaarden.

 

20. Taal

 

Wij zullen altijd met je communiceren in het Engels of in het Nederlands, tenzij anders overeengekomen of wanneer onze app in andere mogelijkheden voorziet. Wij kunnen je vragen om (op jouw kosten) documenten te vertalen die niet in het Engels of in een andere door ons goedgekeurde taal zijn opgesteld. De vertaling moet worden gemaakt door iemand die wij goedkeuren.

 

21. Overige bepalingen

 

Deze Gebruikersvoorwaarden Consumenten met onze Algemene-, Privacy- en Cookie voorwaarden zijn van toepassing op je persoonlijke account, het gebruik van onze app en (voor zover relevant) op alle andere diensten en producten die wij aan je leveren. Elke andere overeenkomst is alleen geldig wanneer wij daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd.

 

Je rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden en de overeenkomst zijn niet overdraagbaar zonder onze voorafgaande toestemming.

 

Wij bieden ook onze eigen dienstverlening voor gegevensverwerkende organisaties aan! Kijk voor meer informatie op onze website en app om te zien hoe je daarmee kunt beginnen. Houdt er rekening mee dat je voor het gebruik van onze dienstverlening voor gegevensverwerkers, onze afzonderlijke DPE-voorwaarden accepteert.

 

Wij hanteren Engelse vertalingen van onze Nederlandse voorwaarden. Er kunnen kleine verschillen bestaan tussen de Nederlandse en de Engelse versie. In geval van tegenstrijdigheden of verschillen tussen de Engelse en Nederlandse versie gaat de Nederlandse versie boven de Engelse versie. Op verzoek kunnen wij je altijd beide versies toesturen of je kunt deze vinden op onze website.

 

Een rechter kan oordelen dat een deel van deze voorwaarden of de overeenkomst nietig, ongeldig of onwerkzaam is. In dat geval worden de overige delen niet aangetast en blijven zij van kracht. Anders zouden wij een geheel nieuwe overeenkomst moeten sluiten. Het ongeldige deel zal worden gewijzigd voor zover nodig om de ongeldigheid op te heffen.

 

De titels en kopjes in deze voorwaarden hebben geen betekenis. De voorbeelden zijn niet bedoeld om een volledige lijst van mogelijkheden/toepassingen te geven; er kunnen andere mogelijkheden/toepassingen bestaan.

 

Wanneer wij een bepaling op een bepaald moment niet afdwingen, betekent dit niet dat wij deze later niet kunnen en zullen afdwingen.

 

22. Toepasselijk recht

 

Deze overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland.  Toch blijven ook de dwingende wetten inzake consumentenbescherming van het land waar u verblijft geldig/toepasselijk. Alle geschillen, disputen of vorderingen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Amsterdam (Nederland) of door een rechtbank in uw woonplaats.

 

© Stichting Onderzoek Marktinformatie

Nederlandse versie – Consumenten – juni 2022