Privacyverklaring


Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI)

Privacyverklaring
Versie: 2.2

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI), gevestigd aan Prins Mauritslaan 37 1171 LP Badhoevedorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Prins Mauritslaan 37
1171 LP Badhoevedorp
+31 85 303 26 86

De functionaris gegevensbescherming van Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is te bereiken via privacy@somi.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken:

• identificatiegegevens (voor- en achternaam, 

• adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, etc.);

• gegevens over uw activiteiten op onze website (IP-adres, internetbrowser, aparaattype, cookies, etc) en

• analytische gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;

• gegevens die noodzakelijk zijn om goederen en diensten aan u te kunnen leveren en om uw rechten te kunnen

• behartigen (bankrekeningnummer, verklaringen, overeenkomsten, etc.);

• overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) verwerkt de volgende categorieën van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@somi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

• Bijzondere persoongegevens

In zoverre dit strik noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of om uw rechten uit te oefenen in het kader van de AVG, kan het zijn dat wij genoodzaakt zijn om bepaalde gevoelige persoonsgegevens (bv. burgerservicenummer of kopie ID) te verwerken. Wij zullen u hierbij steeds verzoeken om ons enkel die persoonsgegevens te verstrekken die strik noodzakelijk zijn voor het gestelde doel.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming bijzondere persoonsgegevens van u hebben verwerkt, neem dan contact met ons op via privacy@somi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

• het signaleren en onderzoeken vanuit een lange termijn perspectief van vraagstukken van maatschappelijk belang, in het bijzonder die met betrekking tot marktinformatie;
• het informeren, voorlichten en adviseren van consumenten, overheidsinstanties, beleids- of opiniemakers, zaakwaarnemers, adviseurs en deskundigen, toezichthouders en marktpartijen;
• het behartigen van belangen, het voeren van acties en het vorderen van vergoeding ten behoeve van de bij haar aangesloten of aangemelde (rechts)personen, benadeelden, volmacht- of opdrachtgevers of participanten;
• het verlenen van ondersteuning aan andere (rechts)personen die op enigerlei wijze opkomen voor degene ten behoeve waarvan de stichting onderzoek of doet, belangen behartigt actie voert;
• het aangaan, uitwerken en uitvoeren van overeenkomsten ten behoeve van degene ten behoeve waarvan de stichting optreedt.

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

• identificatiegegevens en marketing cookies worden steeds verwerkt op basis van uw geïnformeerde en expliciete toestemming;
• functionele en analytische gegevens over uw gedrag op onze website worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie;
• gegevens die noodzakelijk zijn om goederen en diensten aan u te kunnen leveren worden verzameld in het kader van de uitvoering van een overeenkomst;
• bepaalde gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld burgerservicenummer of kopie ID) worden verwerkt in zoverre dit strikt noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
• bepaalde gegevens over betalingen, facturen, overeenkomsten, verklaringen, etc. worden gedurende lange tijd bewaard in zoverre dat wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI)) tussen zit.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren hierbij de volgende maximale bewaartermijnen voor uw gegevens:

• gegevens over uw activiteiten op onze website en analytische gegevens over uw surfgedrag worden maximaal 12 maanden bewaard;

• identificatiegegevens en gegevens die u actief aan ons verstreks worden maximaal 36 maanden bewaard na uw laatste contact met ons;

• contracten, gegevens met betrekking tot betalingen en facturen worden 10 jaar bewaard om aan onze wettelijke verplichtingen inzake audit en (fiscale) controle te kunnen voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw persoonsgegevens worden in principe enkel verwerkt binnen de EER. Indien uw gegevens de EER zouden verlaten zorgen wij voor passende waarborgen (bv. EU-US Privacy Shield, Adequaatheidsbesluiten, Standard Contractual Clauses, etc.) om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Daarnaast verstrekt Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) uw persoonsgegevens aan andere derden, bijvoorbeeld als u dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of om uw rechten uit te oefenen in het kader van de AVG. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies of vergelijkbare gegevens die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Bij het gebruik van cookies maken wij een onderscheid tussen functionele, analytische en marketing cookies:
• de functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
• analytische cookies volgen uw surfgedrag op onze website en over verschillende websites heen. Zij hebben tot doel om de werking van onze website te kunnen optimaliseren. Wij stellen deze analytische cookies steeds zo in dat de impact op uw privacy zo minimaal mogelijk is.
• daarnaast gebruiken wij ook marketing cookies. Deze hebben tot doel om u op op de hoogte te houden van onze activiteiten en u goederen en diensten aan te bieden. Deze cookies (bv. Facebook Pixel) worden slechts verwerkt nadat u ons daartoe expliciet de toestemming heeft gegeven.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@somi.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij bevelen het gebruik van de KopieID app van de rijksoverheid aan om een veilige kopie van uw identiteitskaart te maken : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@somi.nl.

Inwerkingtreding en wijziging van het reglement

Deze verklaring treedt in werking per 25 mei 2018. Wijzigingen worden met vermelding van de datum aangebracht door de verantwoordelijke. De wijzigingen worden van kracht een maand na bekendmaking ervan.

Badhoevedorp, 24 juni 2020
Bestuur Stichting Onderzoek Marktinformatie