Deelnamevoorwaarden Crowd Resourcing

Versie September 2021.1

Op al onze Crowd Resourcing acties zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

1. Crowd Resourcing acties worden uitgeschreven door Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) gevestigd te Amstelveen. Op al deze acties zijn deze Deelnamevoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van SOMI van toepassing. In geval van strijdigheid hebben de Deelnamevoorwaarden voorrang. In geval van een vertaling daarvan heeft steeds de uitleg van de Nederlandse tekst voorrang.

2. In de aankondiging van een Crowd Resourcing actie in het nieuwsbericht daarvan zullen de volgende onderdelen benoemd worden (berichten per e-mail of aankondigingen op www.somi.nl (de ‘Site’) daarbij inbegrepen):

            a. De datum van aanvang;

            b. De vergoeding voor deelname (de ‘Deelnamevergoeding’);

            c. De voorwaarden voor uitkering van de Deelnamevergoeding.

3. Deelname aan actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een e-mail hebt gestuurd met de gevraagde gegevens. Vanaf dat moment maak je kans op uitkering van de Deelnamevergoeding.

4. Tenzij expliciet anders aangegeven kan iedere deelnemer maximaal één keer deelnemen aan een actie. Personen gelieerd aan SOMI of leveranciers, samenwerkingspartners of adviseurs van SOMI zijn uitgesloten van deelname.

5. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele, complete en niet-gemanipuleerde informatie bij de deelname aan actie. Desgevraagd moeten zij op eerste verzoek alle informatie verschaffen rondom de herkomst, accuraatheid of volledigheid van de aan SOMI aangeleverde informatie of data.

6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname, tenzij daarbij vertegenwoordigd door hun ouders of voogd.

7. Uiterlijk 30 dagen na deelname aan de actie wordt de rechthebbende persoonlijk geïnformeerd via het mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. SOMI kan rechthebbende verzoeken om een reactie daarop, al dan niet geanonimiseerd, voor haar nieuwsvoorziening aan derden binnen het kader van de actie. Het geven of weigeren van een testimonial heeft geen gevolgen voor de gerechtigdheid op enige toegekende vergoeding voor de Crowd Resourcing deelname.

8. De Deelnamevergoeding toegekend wordt uitbetaald op de bankrekening van de rechthebbende zodra SOMI haar onderzoek heeft voltooid en alle informatie heeft kunnen verifiëren. SOMI behoudt zich het recht voor om daar enige en alle vergoedingen of kosten op in te houden waar zij daar wettelijke toe verplicht zou kunnen worden.

9. SOMI kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze deelnamevoorwaarden tijdens de duur van enige of alle acties wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen door publicatie van de nieuwe voorwaarden op de Site, met aanduiding van de datum van inwerkingtreding of indeplaatsstelling daarvan.

10. De persoonsgegevens die in het kader van deze actie worden verkregen, worden door SOMI uitsluitend gebruikt voor de Crowd Resourcing actie in het kader waarvan ze werden opgevraagd of verkregen en worden niet verstrekt aan enige derde(n) tenzij met voorafgaande expliciete goedkeuring daarvan van deelnemer. Op deze actie zijn de privacy voorwaarden van SOMI van toepassing. Tenzij met expliciete toestemming, blijven alle deelnemers aan deze actie absoluut anoniem voor derden.

11. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door SOMI.

12. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen vooraf of achteraf worden uitgesloten van deelname, zonder dat SOMI terzake gehouden is tot een motivering daarvan.

14. Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met SOMI via: campaign@somi.nl. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.