Algemene Voorwaarden

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI)


Badhoevedorp, Nederland
Januari 2021
  

Contact
Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI)

Kantooradres:
Prins Mauritslaan 37
1171 LP Badhoevedorp
Nederland

Postbus:
Postbus 59692
1040 LD Amsterdam
Nederland

Tel: +31 85 303 26 86
E-mail: info@somi.nl
Kvk: 66169208

© Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI)
Alle rechten voorbehouden. Duplicatie of verspreiding van deze Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming zonder voorafgaande schriftelijke instemming is niet toegestaan.


Artikel 1: Begrippen en Afkortingen
1.1 Tenzij expliciet anders gedefinieerd hebben de volgende met hoofletter aangeduide begrippen in uitingen van of namens Aanbieder de volgende betekenis:

Aanbieder
Stichting Onderzoek Marktinformatie, ook genoemd SOMI met al haar werknemers, directeuren, functionarissen en adviseurs, groepsmaatschappijen en aandeelhouders, voor zich of allen tezamen;

Artikel
de bepaling in het document zelf waarin daarnaar verwezen wordt;

ATF / AML
Anti-terrorism financing / Anti-money laundering;

Bewaarder
De stichting naar Nederlands recht, Stichting de Bewaarder;

BTW
Belasting Toegevoegde Waarde;

Diensten
alle diensten of producten geleverd door of namens Aanbieder;

Gebruiker
de Wederpartij die op grond van een Overeenkomst met Aanbieder gebruik kan maken van de Site;

Informatie
informatie, met name op het gebied van (doch niet beperkt tot) marketing, (de handel in) activa, onroerend goed en (beoogde of mogelijke) (aanbieding of afwikkeling van) diensten, werkwijze en knowhow, ontwikkelingen en intenties, noviteiten en uitvindingen, vergoedingen en resultaten, financiën, relaties en organisatie met alle overige informatie, geheel of gedeeltelijk, van en over of in verband met (het aangaan of de uitvoering van) enige Overeenkomst, waarvan een Partij redelijkerwijs kan vermoeden dat vertrouwelijke behandeling daarvan voor Aanbieder of haar relaties van belang is of zou kunnen zijn of worden;

Opdracht
elke opdracht aan Aanbieder om diensten te verlenen, waaronder – waar van toepassing – deelname aan een (claim)actie, of de opdracht tot aan/verkoop van producten/goederen of (bemiddeling in) verkoop en het terug verhuren van onroerend goed;

Overeenkomst
Alle toepasselijke c.q. geldende overeenkomsten met Aanbieder (waaronder – waar van toepassing – productvoorwaarden, overeenkomst van opdracht, koopovereenkomst, deelname aan actie en verhandeling van claims), met de respectievelijk daarbij behorende annexen en bijlagen en de daarop respectievelijk van toepassing verklaarde Voorwaarden, (handels)reglementen en informatie op de Site (waaronder disclaimers met betrekking tot calculators en vergelijkbaar gepersonaliseerde informatie);

Partij
de (rechts-)persoon die met Aanbieder een Overeenkomst aangaat of wil aangaan of een website, online (handels)platform(en) of applicatie(s) bezoekt of gebruikt die wordt geëxploiteerd door of en namens Aanbieder, en Aanbieder, ieder voor zich en beiden gezamenlijk;

Schade
directe of indirecte schade, gevolg- en immateriële schade en misgelopen inkomsten daarbij inbegrepen;

Site
de door of vanwege Aanbieder beheerde internet website(s), online (handels)platform(en) of applicatie(s);

Toegangsgegevens
de gebruikersnaam, het wachtwoord en het registratienummer, ieder voor zich en allen tezamen, waarmee de Gebruiker toegang verkrijgt tot het beveiligde gedeelte van en zijn account op de Site;

Voorwaarden
de geldende Algemene Voorwaarden, Gebruikersvoorwaarden en de Privacy voorwaarden van Aanbieder, ieder voor zich of allen tezamen;

Wederpartij
de Partij anders dan Aanbieder zelf op enige (beoogde) rechtsverhouding waarop Voorwaarden door Aanbieder (mede) geheel of gedeeltelijk van toepassing verklaard werden.

1.2 Tenzij het tegendeel blijkt, hebben verwijzingen naar woorden die in het enkelvoud zijn geformuleerd tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd.

1.3 De titels boven de Artikelen van de Voorwaarden dienen ter identificatie en zullen bij de interpretatie ervan buiten beschouwing blijven.

1.4 Met schriftelijk worden ook alle elektronisch verzonden berichtgevingen en mededelingen aangeduid. Het begrip Informatie omvat niet slechts schriftelijke Informatie, maar ook Informatie die mondeling, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, bekend werd of wordt gemaakt.

1.5 Brieven/post geadresseerd aan Aanbieder dient aan het postbusadres van Aanbieder te worden gestuurd, met uitzondering van activiteiten waarvoor op grond van een Overeenkomst een ander formulier is gereserveerd.

1.6 De vastlegging van begrippen en afkortingen in de (originele) Nederlandse taal is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Door gebruik te maken van de diensten van Aanbieder gaat Wederpartij akkoord met deze Voorwaarden. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van al onze overeenkomsten en zijn ook van toepassing op:

(a) alle bezoeken aan, ofwel al het gebruik dat wordt gemaakt van, de Site;
(b) iedere (potentiële) aanbieding, offerte of Overeenkomst van of namens Aanbieder;
(c) alle (overige) documentatie of (rechts-) verhoudingen waar Aanbieder deze Voorwaarden uitdrukkelijk, geheel of gedeeltelijk, (mede) op van toepassing heeft verklaard; of,
(d) alle Overeenkomsten of elke nakoming van verplichtingen vanwege of namens Aanbieder voor de uitvoering waarvan derden zijn betrokken of betrokken kunnen worden.

2.2 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en schriftelijk zijn vastgelegd door Aanbieder.

2.3 De algemene voorwaarden of (eenzijdige) bedingen van Wederpartij of enige andere partij, eventueel door hen in te schakelen hulppersonen en/of de aan hen gelieerde personen of entiteiten of adviseurs, worden door Aanbieder uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op enige Overeenkomst met Aanbieder, noch geheel noch gedeeltelijk, tenzij deze door Aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Interpretatie
3.1 Zodra een Partij wijzigingen of aanvullingen aanbrengt in een uiting, document, formulier, voorstel of Overeenkomst van Aanbieder - al dan niet reeds ondertekend door of namens Aanbieder of enige derde(n) - vervalt daarmee het aanbod vanwege Aanbieder aan deze Partij of enige derde, tenzij een dergelijke wijziging alsnog schriftelijk expliciet als zodanig met ingangsdatum door Aanbieder wordt bekrachtigd, en wel met ingang van de alsdan daarbij door Aanbieder aan te geven datum. Bekrachtiging door Aanbieder is steeds schriftelijk mogelijk.

3.2 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van een Overeenkomst of Voorwaarden of indien zich een situatie voordoet die niet in de Overeenkomst of Voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze Artikelen.

3.3 Indien een of meer van de Artikelen van deze Voorwaarden of enige andere Overeenkomst in strijd mocht zijn of komen met enig voorschrift van toepasselijk recht, zal de desbetreffende bepaling worden vervangen door een door Aanbieder vast te stellen rechtens toelaatbare bepaling.

3.4 Wanneer door Aanbieder gedurende korte of langere tijd – al dan niet stilzwijgend, geheel of gedeeltelijk – afwijkingen van de bepalingen van een Overeenkomst of Voorwaarden worden toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog direct en onverminderd te eisen en daarbij ook strikte naleving van een Overeenkomst of Voorwaarden te eisen, vanaf elke datum in het verleden of in de toekomst. Wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Aanbieder een Overeenkomst of Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 4: Aanvang Overeenkomst, Uitvoering van diensten en Levering
4.1 Alle aanbiedingen c.q. offertes van Aanbieder zijn vrijblijvend. Aanvaarding daarvan is slechts mogelijk binnen de daarin gestelde termijn.

4.2 Levering- of prestatietermijnen in offertes zijn indicatief en geven Wederpartij bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen of opvolgende dienstverlening. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

4.4 Een overeenkomst kan tot stand komen indien Wederpartij en Aanbieder de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende opdrachtbevestiging, offerte of (koop) Overeenkomst.

4.5 Een overeenkomst tussen Aanbieder en de Wederpartij kan ook tot stand komen op het moment dat Aanbieder de keuze van de Wederpartij elektronisch accepteert, of op het moment dat Wederpartij een elektronische handtekening gebruikt. Aanbieder is nimmer tot acceptatie daarvan gehouden.

4.6 Elke gebruiker van een Site moet eerst een account aanmaken om gebruik te kunnen maken van een dienst van Aanbieder, welke account aan Aanbieder de nodige gegevens zal verstrekken voor de levering van de dienst, de betaling en de wettelijke verplichtingen waaraan Aanbieder moet voldoen.

4.7 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Aanbieder aangeeft dat deze noodzakelijk of gewenst zijn of waarvan de Wederpartij kan begrijpen dat deze nodig zouden kunnen zijn voor de diensten van(wege) Aanbieder, tijdig, duidelijk en volledig aan Aanbieder worden verstrekt. 
Wederpartij garandeert steeds de verstrekking van juiste en volledige gegevens aan Aanbieder. Wijzigingen van gegevens dienen vooraf elektronisch aan Aanbieder te worden doorgegeven of, indien een dergelijke verstrekking niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk daarna.

4.8 Wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de bescherming van zijn/haar e-mail (adres) communicatie (van en naar de Site) en verplicht zich om dit adres en de software (instellingen) voor de duur van de toepasselijkheid van een Overeenkomst of de Voorwaarden correct en volledig in stand te houden, dan wel Aanbieder op de in Artikel 4.7 bedoelde wijze per e-mail tijdig vooraf te berichten - aan het door Aanbieder daartoe aangewezen emailadres - van vervanging daarvan door een ander e-mailadres, waartoe Wederpartij tevens steeds als enige toegang heeft.

4.9 De vastlegging of reproductie door Aanbieder van verklaringen of andere informatie die door middel van de Site van Wederpartij zijn ontvangen, levert tussen Wederpartij en Aanbieder volledig bewijs op, zolang geen tegenbewijs is geleverd naar oordeel van Aanbieder, dat verder geen onderbouwing behoeft.

4.10 Wederpartij is verantwoordelijk voor een door Wederpartij ingeschakelde adviseur, gemachtigde of hulppersoon, en staat ervoor in dat deze zich houdt aan het in een Overeenkomst of de Voorwaarden bepaalde. Het is Wederpartij niet toegestaan om bepalingen in een Overeenkomst of de Voorwaarden te omzeilen of te frustreren door inschakeling van derden.

4.11 Indien en voor zover dit volgens Aanbieder nodig is, heeft Aanbieder steeds het recht bepaalde werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door of uit te besteden aan derden.

4.12 Levering geschiedt ‘af vestigingsadres’ zoals opgegeven in het register van de Kamer van Koophandel. Dit houdt in dat alle kosten van levering of bezorging voor Wederpartij zijn. Indien producten/goederen worden bezorgd, is Aanbieder gerechtigd de kosten daarvoor in rekening te brengen zoals opgenomen in een aparte Overeenkomst.

4.13 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Aanbieder of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij Aanbieder derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Aanbieder dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5: Gebruik van de Site en Naleving
5.1 Wederpartij is gebonden aan de (rechts)handeling(en) die met behulp van diens Toegangsgegevens via de Site zijn verricht, alsmede aan verklaring(en) en informatie die aan Aanbieder zijn doorgegeven, op zichzelf staand of in combinatie met enige andere communicatie via de Site door of namens Wederpartij.

5.2 Het is Wederpartij niet toegestaan om de Site te gebruiken voor (feitelijke of toekomstige) onrechtmatige, immorele of strafbare gedragingen, of dreiging daartoe. Aanbieder is steeds bevoegd om in bijzondere gevallen – indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat – Overeenkomsten of de toegang tot of het gebruik van de Site of de Toegangsgegevens op te schorten of te beëindigen, vanaf elk (toekomstig of in het verleden gelegen) tijdstip, om inbreuk op een wettelijk recht of verplichting van(wege) een juridische entiteit of persoon waar dan ook te vermijden.

5.3 Wederpartij/gebruiker van de Site zal – bewust of onbewust - geen wettelijke regels of morele codes (trachten te) overtreden. Wederpartij zal zich onthouden van alle handelingen waardoor of als gevolg waarvan Aanbieder of enige andere internet gebruiker schade, hinder of beperkingen kan ondervinden in hun (beoogde) activiteiten, of waardoor, of als gevolg waarvan, de rechten of activiteiten van Aanbieder of van een derde partij kunnen worden geschonden of hun (opslag van) gegevens kunnen worden aangetast.

5.4 Wederpartij is verplicht zich verantwoordelijk en zorgvuldig te gedragen en steeds alle instructies van Aanbieder of algemeen gepubliceerde best practices die bedoeld zijn voor veilig en rechtmatig (internet)gebruik van de Site in acht te nemen.

5.5 Wederpartij zal zich te allen tijde onthouden van het ter beschikking stellen van zijn/haar Toegangsgegevens of account aan derden. Wederpartij is verantwoordelijk voor alle activiteiten, die plaatsvinden via of als gevolg van gebruik of met behulp van het account van de Wederpartij, al dan niet beoogd of met of zonder toestemming van de Wederpartij.

5.6 In het geval dat Wederpartij de Voorwaarden niet of dreigt niet (volledig) na te leven, heeft Aanbieder het recht om haar diensten geheel of gedeeltelijk te onthouden of op te schorten, met of zonder kennisgeving aan Wederpartij. In dat geval is Aanbieder niet aansprakelijk voor enige (potentiële of feitelijke) schade die direct of indirect voortvloeit uit dergelijke maatregel(en).

5.7 Indien Wederpartij de Voorwaarden niet naleeft of dreigt niet (volledig) na te leven, is Aanbieder tevens gerechtigd naar eigen inzicht instructies aan de Wederpartij op te leggen. De Wederpartij is verplicht deze onmiddellijk op te volgen of, indien uitdrukkelijk anders vermeld, binnen de daartoe door Aanbieder te stellen termijnen. Eventuele gevolgen, financieel of anderszins, zijn voor rekening van de Wederpartij en worden op geen enkele manier vergoed door Aanbieder.

5.8 Aanbieder heeft het recht alle maatregelen te nemen die nodig zijn om haar (computer) systemen, communicatiemiddelen, organisatie, cliënten of opdrachtgevers en eventuele derden te beveiligen tegen ontoelaatbaar gedrag - in welke vorm dan ook - van specifieke gebruikers.

5.9 Bij het gebruik van calculators of (vergelijkbare) gepersonaliseerde informatie (waaronder in het afgesloten gedeelte) van de Site, verklaart Wederpartij/gebruiker zich automatisch akkoord met de daar opgenomen disclaimers, beperkingen, uitsluitingen, voorwaarden, voorbehouden, uitleg en aanwijzingen. Wederpartij kan aan de daar opgenomen tools, resultaten en berekeningen geen rechten ontlenen. De op of via de Site aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies.

Artikel 6: Administratie
6.1 De administratie van gegevens, informatie, transacties(s) of Overeenkomsten door Aanbieder komt ten kantore te liggen van Aanbieder of een door Aanbieder daartoe aangewezen derde. Uitsluitend de administratie van Aanbieder is bepalend voor de verplichtingen van Aanbieder ten opzichte van Wederpartij of een andere partij. Tegenover Wederpartij of een andere partij strekt een door of namens Aanbieder getekend uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door Wederpartij of een derde partij geleverd tegenbewijs.

6.2 Alle geldbedragen, waaronder berekeningen door Aanbieder van vergoedingen, uitkeringen, honoraria, bonussen, additionele beloning(en) of (on-)(kosten) vergoedingen die door Aanbieder in rekening worden gebracht, zijn, waar en voor zover van toepassing, steeds exclusief BTW en alle eventueel van toepassing zijnde belastingen of andere heffingen van (semi-) overheidswege.

6.3 Wederpartij is steeds gehouden de door of namens Aanbieder aan hem gezonden bevestigingen, afschriften, berekeningen, nota’s of andere opgaven terstond na ontvangst te controleren, en bij constatering van enige onjuistheid of onvolledigheid Aanbieder daarvan onverwijld in kennis te stellen. In dat geval is Aanbieder verplicht om eventuele fouten of vergissingen te (doen) herstellen.

6.4 Indien Wederpartij de inhoud van de in voorgaand Artikel 6.3 bedoelde mededelingen of opgaven niet heeft betwist binnen 3 (drie) maanden nadat die redelijkerwijs geacht kunnen worden Wederpartij te hebben bereikt, geldt de inhoud daarvan als door Wederpartij aanvaard of goedgekeurd.

6.5 Ten aanzien van berichten waarop Wederpartij per e-mail reageert, een (elektronische) bevestiging van ontvangst daaronder inbegrepen, geldt voor Aanbieder geen verplichting meer dergelijke berichten alsnog of tevens per gewone post of aangetekend schrijven te bevestigen.

6.6 Door het gebruik van de diensten van Aanbieder verklaart Wederpartij zich akkoord met de Privacyverklaring van Aanbieder zoals gepubliceerd op de Site. De adres- en overige (persoons)gegevens met betrekking tot Wederpartij zullen door of namens Aanbieder worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Wederpartij stemt hiermee in.

6.7 Door het accepteren van een Overeenkomst of de Voorwaarden staat iedere Wederpartij, persoon of rechtspersoon of entiteiten steeds toe dat Aanbieder zijn/hun persoons-, betalings- en transactiegegevens geheel of gedeeltelijk deelt met de Bewaarder (als gegevensverwerker en/of betaalkantoor) en als relatie met alle andere entiteiten waarmee Aanbieder in een groep verbonden is, en deze (rechts-)personen ook toestemming verleent om op hun beurt overeenkomsten af te sluiten met derde (rechts-)personen of partijen met betrekking tot ATF / AML-compliance (monitoring) diensten, betaaldienstverleners en gegevensopslag diensten vanwege hun bedrijfsvoering en deze persoonsgegevens. Aanbieder zal dergelijke partijen - die van tijd tot tijd kunnen veranderen – daar waar mogelijk op haar Site of in haar Privacyvoorwaarden vermelden.

Artikel 7: Continuïteit en Change of Control
7.1 Een Overeenkomst bindt, zowel voor wat betreft de daaruit voortvloeiende rechten als verplichtingen, de Wederpartij zowel als haar respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel (betreffende de toepasselijke wetgeving).

7.2 Een Wederpartij zal haar rechten en plichten onder een Overeenkomst niet aan enige derde kunnen overdragen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Aanbieder.

Artikel 8 Betaling, incasso en opschorting
8.1 Betalingen op een factuur van Aanbieder dienen te geschieden 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zoals aangegeven op de door Aanbieder verstrekte factuur of verklaring ter zake. Betalingen kunnen ook direct – indien en voor zover Aanbieder daarin heeft voorzien – via de Site worden gedaan (via een betaaldienstverlener).

8.2 Aanbieder is gerechtigd een overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8.3 In geval van niet-tijdige of niet-conforme betaling op enigerlei wijze door Wederpartij, is Wederpartij (en/of de ontvanger van de factuur en/of de daarop vermelde debiteur) in verzuim. Bij verzuim is de wettelijke handelsrente van toepassing. Alle kosten met betrekking tot de inning van de gefactureerde bedragen vanwege de wanbetaling komen volledig en onmiddellijk voor rekening van Wederpartij (en/of de persoon (personen), entiteit of entiteiten die in gebreke zijn).

8.4 Wanneer Wederpartij geheel of gedeeltelijk in gebreke of verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten of in rechte voor rekening van de Wederpartij.

8.5 Indien en voor zover dat Aanbieder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt ter voldoening buiten of in rechte, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8.6 Aanbieder is steeds bevoegd om, hetgeen zij, al dan niet namens haarzelf of haar groeps- of contractspartij(en), opeisbaar of voorwaardelijk van Wederpartij heeft te vorderen (of elk bedrag of (voorwaardelijke of potentiële) verplichting verschuldigd aan een andere partij), te verrekenen met enige, al dan niet opeisbare of voorwaardelijke, (tegen) vordering van Wederpartij (of een andere partij) op haarzelf of haar groeps- of contractspartij(en) (of anderen). Vorderingen in vreemde fiat- of cryptovaluta worden verrekend tegen de koers in euro van de dag van verrekening/afwikkeling.

8.7 Zodra en zolang Wederpartij een opeisbare factuur waarvan de betalingstermijn verstreken is niet voldoet (of gedurende de periode waarin Wederpartij of een van haar tegenpartijen naar het oordeel van Aanbieder geheel of gedeeltelijk in verzuim is), is Aanbieder gerechtigd nakoming van haar verplichtingen en daarmee de uitvoering van haar diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder afbreuk te doen aan enige bestaande verplichting(en) van die andere partij jegens Aanbieder, geheel of gedeeltelijk. De betalingsverplichting van Wederpartij blijft dan onverminderd gelden.

8.8 Indien na schriftelijke herinnering betaling uitblijft, is Aanbieder met name ook gerechtigd Wederpartij (tijdelijk) toegang tot de Site geheel of gedeeltelijk te weigeren.

8.9 Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van achtereenvolgens:
(a) alle verschuldigde schadeloosstellingen, boete, rente en kosten;
(b) de langst openstaande facturen.

Artikel 9: Betaling en verrekening in cryptovaluta
9.1 Wederpartij heeft de mogelijkheid, in de gevallen waarbij Aanbieder dat toestaat, aan Aanbieder te betalen in cryptovaluta.

9.2 Aanbieder is steeds gerechtigd, naar eigen inzicht, om al haar (financiële) verplichtingen, inclusief alle betalingsverplichtingen, in hoofdsom, rente of enige andere vorm van (terug) betaling of compensatie te verrekenen in de cryptovaluta HYTAR (HT), tegen een omrekeningskoers van EUR 5, - (vijf euro) voor elke HT), op basis van een Overeenkomst.

9.3 Binnen de groep van bedrijven waar Aanbieder deel van uitmaakt, is er een continue kapitaalstroom tussen haar houdstermaatschappij, al haar dochtermaatschappijen, joint ventures, samenwerkingsverbanden, stichtingen en deelnemingen. Alle geldstromen binnen deze groep, of met een derde partij waarmee ze op elk moment transacties kunnen uitvoeren, kunnen worden uitgedrukt, geconverteerd en verrekend in deze eigen HT cryptovaluta, geheel of gedeeltelijk, zoals deze naar eigen inzicht zal worden gecreëerd door de holding van de groep. Een dergelijke omzetting is ook mogelijk in of vanuit elk andere activa van/binnen de groep, inclusief onroerend goed, elke andere fiat- of cryptovaluta of token, of digitale weergave daarvan, of in of vanuit effecten of effecten die worden gehouden of uitgegeven door een groepsmaatschappij.

Artikel 10: Einde
10.1 Aanbieder heeft het recht Overeenkomst(en) met Wederpartij te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst, ingebrekestelling of andere formaliteit in de volgende gevallen of omstandigheden:
(a) in geval van faillissement, surseance van betaling, ondercuratelestelling en/of overlijden van Wederpartij;
(b) bij (aankondiging van) beheer en/of onderbewindstelling van en/of bij beslag op (een gedeelte van) het vermogen van Wederpartij;
(c) bij (aankondiging van) van toepassing verklaring van een wettelijke schuldsaneringsregeling op Wederpartij;
(d) bij (aankondiging van) opheffing en/of beëindiging en/of overdracht van (een aanmerkelijk deel van) de onderneming van Wederpartij;
indien Wederpartij een rechtspersoon is: bij (aankondiging van) ontbinding, opheffing, fusie en/of splitsing van de rechtspersoon;
(f) in geval van enige vorm van (potentiële) fraude, schending van wettelijke verplichtingen, of (potentiële) schending van de Voorwaarden, waaronder ook (mogelijke) bedrog, misleiding, opzettelijke benadeling of (in vorm of uitwerking) daarmee vergelijkbare (rechts-) handeling, opgave, mededeling of doen of nalaten door, namens of van(wege) Wederpartij, of in het voordeel of nadeel van een gebruiker van de Site;
(g) indien Wederpartij nalatig is in de nakoming van of in strijd handelt met een bepaling van een Overeenkomst en de daaronder toepasselijke Voorwaarden;
(h) indien de relatie tussen Aanbieder en Wederpartij eindigt;
(i) bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Aanbieder kan worden verlangd.
10.2 Zodra een geval zoals bedoeld in Artikel 10.1 zich voordoet of dreigt te gaan voordoen zullen alle vorderingen van Aanbieder jegens Wederpartij alsmede alle verplichtingen van Wederpartij jegens Aanbieder of haar cliënten onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn.

10.3 Ingeval van beëindiging dan wel opzegging van een Overeenkomst is Aanbieder bevoegd de door Wederpartij gegeven maar nog niet uitgevoerde of afgewikkelde opdrachten of (rechts)handeling(en) naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) niet meer uit te voeren.

10.4 In geval van constatering door Aanbieder van een mogelijke omstandigheid onder meer zoals bedoeld in Artikel 10.1 (f), of ingevolge wettelijke verplichtingen of verzoeken daartoe, staat het Aanbieder steeds vrij om naar eigen inzicht en zonder nadere mededeling vooraf of achteraf, daarvan melding of aangifte te doen, van alle informatie en gegevens met betrekking tot haar activiteiten en die van haar cliënten, gebruikers van de Site of Wederpartij, bij (semi-)overheids- of de toezichthoudende autoriteiten, zonder in verband daarmee tot enige motivering of vergoeding van schade ten opzichte van Wederpartij, cliënt, gebruiker(s) van de Site, of enige derde gehouden te kunnen worden.

Artikel 11: Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan Aanbieder toekomende rechten, heeft Aanbieder in geval van overmacht het recht om – naar eigen keuze – de uitvoering van haar diensten of enige nakoming van haar (niet-)contractuele verplichting(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de daaraan onderliggende overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks:

(a) door de Wederpartij of andere partij dit schriftelijk mee te delen; en,
(b) zonder gehouden te zijn tot vergoeding van Schade.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Aanbieder kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en deze noch krachtens de wet, (rechts-) handeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.3 Voorts verstaan Partijen onder overmacht de omstandigheid dat bestuurders of toeleveringsbedrijven waarvan Aanbieder afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Aanbieder voldoen, tenzij zulks aan Aanbieder te verwijten is.

Artikel 12: Klachten
12.1 Klachten over de diensten van Aanbieder dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking daarvan langs elektronische weg, chat of telefoon te worden gemeld. Wederpartij is verplicht, na het constateren van een storing of gebrekkigheid, al datgene te doen en na te laten wat redelijkerwijs mogelijk is ter voorkoming van schade. Wederpartij zal desgevraagd alle medewerking verlenen die nodig is voor de inspectie en het oplossen van de klacht, onder meer door Aanbieder in de gelegenheid te stellen onderzoek te doen naar de omstandigheden van het gebruik van de diensten en de factoren die daarmee verband houden.

12.2 Indien Wederpartij op juiste wijze en tijdig een klacht indient, zal Aanbieder zich inspannen om het (de) probleem (en) zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien mogelijk zal Aanbieder communiceren wanneer een eventueel probleem is verholpen.

12.3 Mocht een probleem naar het oordeel van Aanbieder geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan het niet naleven van een Overeenkomst of de Voorwaarden door Wederpartij, dan kan Aanbieder alle kosten met betrekking tot een dergelijk probleem aan Wederpartij in rekening brengen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 Onverminderd het overigens in een Overeenkomst of de Voorwaarden bepaalde, handelen Partijen ieder voor zich steeds voor eigen rekening en risico. Met uitzondering van opzet of grove schuld, zal Wederpartij of betrokken (rechts)persoon of entiteit, Aanbieder, haar groeps- of contractspartijen en relaties en/of enige andere derde persoon of entiteit niet aansprakelijk houden voor enige (gestelde) (in-)directe schade van zichzelf of andere (rechts-) personen (de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen) vanwege of in verband met (het verstrekken of de uitvoering van) de diensten van Aanbieder of het betrokken (onroerend) goed.

13.2 Aanbieder is niet aansprakelijk voor Schade als gevolg van:
(a) Een probleem dat op de juiste manier is verholpen zoals bepaald in Artikel 12;
(b) Verminderde of negatieve ontwikkeling van (de opbrengsten of rechten op) (onroerend) goed van of voor de Wederpartij of haar cliënten, van de aan Wederpartij of een andere partij verleende of te verlenen Diensten, of de daarmee behaalde resultaten, door welke oorzaak dan ook;
(c) niet actuele, onjuiste of onvolledige informatie en/of berekeningen, schattingen of verwachtingen;
(d) het niet voldoen aan de verwachtingen van Wederpartij of van derden, zelfs voor zover deze verwachtingen door Aanbieder zelf gewekt zouden kunnen zijn;
(e) een vertraging van en/of een onjuistheid in een verklaring - ongeacht de oorzaak - alsmede een onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending van een verklaring;
(f) het niet of niet tijdig uitvoeren van een door Wederpartij via de Site verrichte (rechts)handeling of het doen of (na-)laten van Wederpartij of een andere partij in strijd met een bepaling van de toepasselijke Overeenkomst of Voorwaarden;
(g) het niet opvolgen door Wederpartij of een andere partij van voorschriften of aanwijzingen van Aanbieder;
(h) het niet beschikbaar zijn van de Site of het niet of gebrekkig functioneren of vanwege hacking of (elke vorm van) het onbevoegd gebruik van Toegangsgegevens;
(i) het niet of gebrekkig functioneren van (internet- of communicatie-) diensten van derden of van apparatuur of programmatuur van Wederpartij of van Aanbieder;
(j) de inwinning en verwerking en onderzoek van(wege) (het gebruik van) informatie of persoonsgegevens van Wederpartij. dan wel in verband met de opslag van die informatie of gegevens;
(k) datalekken of (pogingen tot) diefstal van informatie of persoonsgegevens van Wederpartij;
(l) of eventuele overige gevolgen in verband met de inwinning, verwerking en opslag van informatie of persoonsgegevens van Wederpartij.

13.3 In het geval Aanbieder zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden heeft gebaseerd op gegevens die niet verstrekt werden in overeenstemming met een Overeenkomst of de Voorwaarden, is Aanbieder niet aansprakelijk voor Schade van Wederpartij als gevolg daarvan. Aanbieder heeft dan steeds het recht haar diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten of de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Wederpartij in rekening te brengen, of aan de partij(en) die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken of invoeren van dergelijke gegevens.

13.4 Aanbieder draagt zorg voor het (doen) beheren en de bereikbaarheid van de Site. Aanbieder is niet aansprakelijk voor Schade als gevolg van stroomuitval, verbindingsuitval of van een ander defect of storing van de Site. Aanbieder zal een storing zo spoedig mogelijk doen verhelpen.

13.5 Aanbieder is steeds volledig vrij in de marketing van het (onroerend) goed en diensten, en het gebruik en de publicatie van gegevens daaromtrent, al dan niet zelfstandig of in samenwerking met of door derden, met inbegrip van de openbaarmaking of het gebruik van een gedeelte of alle gegevens dienaangaande die verband houden met de waarde(ring) of de prijsvorming van het betrokken (onroerend) goed of diensten. Aanbieder kan ter zake nimmer aansprakelijk worden gesteld of beperkingen worden opgelegd, in aard, duur of reikwijdte van haar (marketing)beleid ter zake.

13.6 Aanbieder kan niet garanderen dat de informatie op haar Site te allen tijde juist en betrouwbaar is. Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor Schade (in-)direct voortvloeiende uit het gebruik van (informatie op) de Site door Wederpartij of door derden.

13.7 Iedere aansprakelijkheid voor Schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de eventueel gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

13.8 Met inachtneming van alle overige bepalingen van dit artikel, kan Aanbieder uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor directe schade. Onder directe schade wordt in deze voorwaarden ook verstaan:
(a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Overeenkomst;
(b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aanbieder aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Aanbieder toegerekend kunnen worden;
(c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Overeenkomst.
13.9 Indien Aanbieder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Aanbieder ook beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.10 Aanbieder is uitgesloten van alle aansprakelijkheid, en zal door Wederpartij of derden ook niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er sprake is van:
(a) daden of nalatigheden van Wederpartij/koper of ondergeschikten, dan wel van andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
(b) nalatigheden van Wederpartij/koper in het onderhoud van de geleverde zaken;
(c) normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
(d) verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
(e) alle gevolgen die voortvloeien uit de natuurlijke werking van het natuurproduct, waaronder hout;
(f) enige andere van buiten afkomende oorzaak;
(g) schade die is ontstaan doordat Aanbieder is uitgegaan van door of namens Wederpartij/ koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
(h) indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie;
(i) misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen Aanbieder en Wederpartij/koper, tenzij er sprake is van een kennelijke verschrijving.
13.11 Aanbieder zal door of vanwege Wederpartij niet aansprakelijk worden gesteld indien Wederpartij de mogelijkheid heeft zich voor het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 14 :Vrijwaring
14.1 Wederpartij (en alle cliënten of opdrachtgevers) vrijwaart Aanbieder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de diensten door Aanbieder of de Site, Schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere (rechts-)personen (waaronder begrepen overheids- of toezichthoudende instanties) dan Aanbieder toerekenbaar is.

14.2 Indien Aanbieder uit dien hoofde door derde(n) mocht worden aangesproken, is Wederpartij gehouden Aanbieder zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van Wederpartij in dat geval mag worden verwacht om rechtsvorderingen of schade ten nadele van Aanbieder of haar cliënten te vermijden.

14.3 Mocht Wederpartij (geheel of tijdelijk) in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen in verband met zijn verplichtingen vanwege Artikel 14.2 dan is Aanbieder naar eigen inzicht zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan (ook namens Wederpartij). Alle kosten en schade aan de zijde van Aanbieder en eventuele derde(n) daardoor ontstaan komen alsdan integraal voor rekening en risico van Wederpartij.

14.4 Aanbieder draagt een deel van haar werkzaamheden en uitvoering van haar diensten over aan derden, waaronder
compliance- en monitoringinstanties, betaaldienstverleners, gegevensopslag diensten en Bewaarder als (externe) dienstverleners. Aanbieder vrijwaart Bewaarder te allen tijde volledig voor aanspraken van of namens haar cliënten of opdrachtgevers, Wederpartij of derden.

Artikel 15: Intellectuele eigendom
15.1 Aanbieder behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, waaronder maar niet uitsluitend documenten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aanbieder.

15.2 Aanbieder heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

15.3 De in Artikel 15.1 bedoelde documenten ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven het onvervreemdbaar eigendom van Aanbieder en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

15.4 Voor elke in strijd met dit Artikel 15 verrichte handeling is Wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,-, onverminderd het recht van Aanbieder om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 16: Garantiebepalingen
16.1 Indien en voor zover er garantiebepalingen van toepassing zijn van(wege de levering van) producten/goederen, dan worden deze in een aparte Overeenkomst opgenomen. Bij gebreke van een dergelijke Overeenkomst is er dan ook geen sprake van enige garantie- of conformiteitsverplichting van(wege) Aanbieder.

Artikel 17: Wijzigingen en Verbindendheid
17.1 Een Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen Partijen en vervangt voor zover niet expliciet anders daarin overeengekomen, alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen Partijen ter zake.

17.2 Een Overeenkomst zal uitsluitend met een schriftelijke stuk - ondertekend door alle Partijen daarbij - kunnen worden gewijzigd of aangevuld.

17.3 In het geval dat een bepaling van een Overeenkomst (op grond van wettelijke bepalingen) niet geldig danwel niet bindend blijkt te zijn, blijven alle resterende bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht de niet-bindende bepaling te vervangen door een andere bepaling die wel geldig is, op een dusdanige manier dat de nieuwe bepaling zo min mogelijk verschilt van de niet-bindende bepaling, daarbij in ogenschouw nemende de aard en de strekking van de Overeenkomst.

17.4 De Voorwaarden zijn via de Site te raadplegen en te downloaden. Mededeling van wijziging van Voorwaarden wordt gevormd door publicatie daarvan op de Site.

17.5 Aanbieder heeft te allen tijde het recht om Voorwaarden te wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, treedt de nieuwe versie van Voorwaarden steeds in de plaats van de voorgaande versie per datum van plaatsing daarvan op de Site en geldt – met uitzondering van specifieke uitstaande of geldende prijs- of courtagevoorwaarden, tarieven of in rekening te brengen kosten - dan ook ten aanzien van alle eerdere Overeenkomsten of rechtsbetrekkingen waarop de Voorwaarden eerder op van toepassing werden verklaard.

17.6 Bij afwijkingen of tegenstrijdigheid tussen bepalingen van een (bijzondere) Overeenkomst van Aanbieder en bepalingen van de Voorwaarden, gaan de bepalingen in een (bijzondere) Overeenkomst voor.

17.7 In geval van verschil tussen de (originele) Nederlandse tekst van een Overeenkomst of Voorwaarden en de vertaling daarvan in enige andere taal, heeft de originele Nederlandse tekst steeds voorrang.

Artikel 18: Toepasselijk Recht en Forumkeuze
18.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aanbieder Partij is, waaronder elke tussen Aanbieder en de Wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Wederpartij of andere partij aldaar woonplaats heeft.

18.2 De rechter in de vestigingsplaats van Aanbieder is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen met betrekking tot of voorvloeiend uit een Overeenkomst of de Voorwaarden. Niettemin heeft Aanbieder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

18.3 Aanbieder en Wederpartij zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
----------------