Algemene Voorwaarden


Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI)

Artikel 1: Definities 
1. Stichting Onderzoek Marktinformatie, gevestigd te Badhoevedorp, KvK-nummer 66169208, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als SOMI.  
2. De wederpartij van SOMI wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als deelnemer.  
3. Partijen zijn SOMI en deelnemer samen zowel als ieder voor zich.  
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld het geheel van bepalingen en afspraken rondom deelname door deelnemer aan de actie(s) van SOMI, zoals gecommuniceerd op www.SOMI.nl, de website van SOMI.  

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, toezeggingen, overeenkomsten of leveringen van diensten door of namens SOMI aan deelnemer.
2. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen. 
3. Door het gebruik van onze diensten verklaart u zich ook akkoord met de privacyvoorwaarden van SOMI zoals opgenomen op www.SOMI.nl.

Artikel 3: Betaling 
1. De volledige betaling voor diensten van SOMI dient via de website of online omgeving van SOMI te worden voldaan. Bij reserveringen, voor zover van toepassing, kan om een aanbetaling worden gevraagd. In dat geval krijgt een deelnemer een bewijs van reservering en vooruitbetaling. SOMI kan in plaats van directe betaling (via een betaaldienstverlener) ook de mogelijkheid tot achteraf betalen aanbieden via een betaaldienstverlener na ontvangst van de dienst door deelnemer. Betaling door deelnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Bij een geplaatste order van deelnemer door middel van inschrijving op een actie van SOMI, kan SOMI tenminste een éénmalige vaste vergoeding van EUR 17,50 bij deelnemer in rekening brengen. Deze vergoeding dekt de kosten van verwerking van de inschrijving, het verstrekken van informatie over de actie en het begin van het instellen van onderzoek of (maatschappelijke of belangenbehartiging-) actie. Indien geen kosten in rekening dienen te worden gebracht bij deelnemer zal SOMI dat tijdig aan de betreffende betaaldienstverlener doorgeven.
3. Betaalt deelnemer niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft deelnemer in gebreke, dan is SOMI gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat deelnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
4. Blijft deelnemer in gebreke, dan zal SOMI tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de deelnemer. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. SOMI kan het gehele proces van acceptatie tot en met incasso uitbesteden aan een derde partij. 
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de deelnemer zijn de vorderingen van SOMI op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert deelnemer zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door SOMI, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan SOMI te betalen.  

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
2. Levering- of prestatietermijnen in offertes zijn indicatief en geven deelnemer bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen of opvolgende dienstverlening. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 
4. De op aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs of deelnamevergoeding (inclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere overheidsheffingen, waar van toepassing). 

Artikel 5: Herroepingsrecht
1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van een inschrijving danwel bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) inschrijvng danwel bestelling door de consument is voltooid danwel ontvangen. 
2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer producten of diensten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of verricht of slechts kort relevant zijn.
3. De consument kan een herroepingsformulier van SOMI gebruiken. SOMI is gehouden dit terstond na de vraag van deelnemer aan deelnemer ter beschikking te stellen.  
4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het geleverde. Hij zal het product slechts in die mate gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij van de dienst gebruik wenst te maken. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt met betrekking tot een product, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren aan SOMI retourneren, conform de door SOMI verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SOMI stelt deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht SOMI de deelnemer hierover vooraf schriftelijk in.  
4. Indien partijen een vaste prijs of vergoeding zijn overeengekomen, geeft SOMI aan wanneer de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs of vergoeding tot gevolg heeft.  
5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan SOMI geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SOMI kan worden toegerekend.  

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang
1. Zodra het gekochte door de deelnemer in ontvangst is genomen, gaat het risico over van SOMI naar deelnemer, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8: Onderzoek, reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort deelnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 
2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van (resultaten van) geleverde goederen of diensten moeten binnen 10 werkdagen na dag levering door deelnemer schriftelijk bij SOMI worden gemeld. 
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft SOMI het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en deelnemer een creditnota te sturen. 
4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen bij levering kunnen niet aan SOMI worden tegengeworpen. 
5. Klachten met betrekking tot een bepaald product of dienst hebben geen invloed op andere producten of diensten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 
6. Na het verwerken van ontvangen goederen of diensten bij deelnemer worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Levering
1. Levering geschiedt ‘af kantoor’. Dit houdt in dat alle kosten van levering of bezorging voor deelnemer zijn.
2. Deelnemer is verplicht de zaken of diensten af te nemen op het moment dat SOMI deze bij hem levert of doet leveren, dan wel op het moment waarop deze volgens overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien deelnemer afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering van een zaak, is SOMI gerechtigd deze voor diens rekening en risico op te slaan. 
4. Indien zaken of diensten worden geleverd, is SOMI gerechtigd de kosten daarvoor in rekening te brengen. 
5. Indien SOMI gegevens van deelnemer nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat deelnemer deze gegevens aan SOMI ter beschikking heeft gesteld. 
6. Een door SOMI opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet deelnemer SOMI schriftelijk in gebreke stellen. 
7. SOMI is gerechtigd zaken of diensten in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. SOMI is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 

Artikel 10: Overmacht
1. Kan SOMI niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is SOMI niet aansprakelijk voor door deelnemer geleden schade.   
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee SOMI ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door deelnemer kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van SOMI of haar bestuurders of leveranciers.  
3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat bestuurders of toeleveringsbedrijven waarvan SOMI afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens SOMI voldoen, tenzij zulks aan SOMI te verwijten is.  
4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan SOMI niet aan zijn verplichtingen jegens deelnemer kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang SOMI niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft deelnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 11: Overdracht van rechten
1. Rechten van een deelnemer uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van SOMI. SOMI kan haar rechten en verplichtingen jegens deelnemer wel steeds overdragen, met het informeren van deelnemer daarover. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. De bij SOMI aanwezige zaken en geleverde zaken en diensten blijven eigendom van SOMI totdat deelnemer de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan SOMI zich beroepen op eigendomsvoorbehoud en zaken terugnemen of prestaties verrekenen.  
2. Indien vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft SOMI het recht om werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan SOMI worden tegengeworpen.  
3. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft SOMI het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat deelnemer volledig en conform afspraak heeft betaald.  
4. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van deelnemer zijn de verplichtingen van deelnemer onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 13: Aansprakelijkheid 
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de eventueel gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald of, indien lager of anders, tot het bedrag van deelname.
2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van SOMI voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SOMI.

Artikel 14: Klachtplicht
1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan SOMI. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat SOMI in staat is hierop adequaat te reageren.  
2. Is een klacht gegrond, dan is SOMI gehouden het goed te herstellen of de prestatie opnieuw te leveren.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stichting Onderzoek Marktinformatie is gevestigd /kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  
 
Algemene Voorwaarden SOMI
Versie juli 2020
Badhoevedorp, 23 juli 2020